Masterprojekt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ved udarbejdelsen af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjen.

Formålet med udarbejdelsen af masterprojektet er, at den studerende demonstrerer en selvstændig evne til dels at indkredse og afgrænse en kompleks organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling, dels at gennemføre en teoretisk undersøgelse af denne, gerne med inddragelse af selvstændigt indsamlet empiri, og dels at kunne foretage en kritisk analyse og vurdering af såvel teori som fremgangsmåde i projektet. Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne arbejde videnskabeligt ved behandling af den valgte problemstilling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal kunne

 • Demonstrere viden og forståelse af relevante teorier, metoder og teknikker inden for masterprojektets emne.
 • Analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige teorier, metoder og teknikker.
 • Reflektere over anvendelighed af de udvalgte teorier, metoder og teknikker i forhold til den konkrete problemstilling.

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for praksis.
 • Begrunde valget af samt diskutere relevante videnskabelige teorier og modeller på problemområdet - i naturlig forlængelse af problemdefinitionen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder.
 • Analysere, vurdere samt perspektivere problemstillingen gennem en selvstændig, systematisk og kritisk anvendelse af de valgte teorier og den valgte metode.
 • Eventuelt opstille en løsningsmodel i forlængelse af de gennemførte analyser.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.

Kompetencer

Den studerende skal kunne:

 • Selvstændigt at igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet.
 • Tage ansvar for og reflektere over egen problemløsningsprocessen og resultatet af denne.

Undervisningsform

I tilknytning til udarbejdelsen af masterprojektet tilbydes der vejledning. Vejledningen ydes med afsæt i den studerendes egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til kontakt med vejleder.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Optagelse på denne fjerde og afsluttende fagpakke kræver, at den studerende forinden har bestået (og dokumenteret erhvervelsen af) tre fagpakker på Master i it. Minimum to af disse fagpakker skal tilhøre organisationslinjen.

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet kan udarbejdes af enkelt studerende eller i en gruppe med maksimum tre studerende. Antallet af studerende, der deltager i projektet, skal afspejles i projektets omfang og resultater. Aktiviteten udprøves med mundtligt forsvar. Der eksamineres individuelt, også ved gruppeopgaver. Når eksaminanden eksamineres på baggrund af et gruppefremstillet produkt, skal vedkommende kunne stå til ansvar for (det vil sige eksamineres i) det samlede produkt. De andre medlemmer af gruppen må ikke være til stede i eksamenslokalet, når medskriver eksamineres.

Eksamens varighed
45 minutter.

Projektets omfang
Projekter skrevet af en studerende: 40-50 normalsider
Projekter skrevet af to studerende: 60-75 normalsider
Projekter skrevet af tre studerende: max 80-100 normalsider

En ’normalside’ svarer til 2.400 enheder, dvs. skrifttegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

Der udarbejdes et to-siders resumé på engelsk, der placeres umiddelbart inden litteraturfortegnelsen.
Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.

Eksamenssprog
Dansk
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Masterprojektet skal være afsluttet senest 1 år efter optagelse på masterprojekt fagpakken. Det tilstræbes dog, at aktiviteten afsluttes inden for et semester, med start 1. februar eller 1. august/1. september.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeMAITOMP119
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet