Rummets sociologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i rummets- og den urbane sociologi. Kurset skal gøre de studerende i stand til at refelktere og analysere over teorier, der forbinder sociale relationer med geografiske rum.

Kurset giver de studerende en indføring i forskellige perspektiver på rummets sociologi. Kurset tager således udgangspunkt i den spatiale vending inden for sociologien og dens opgør med lineære og ikke-rumlige tankegange. Kurset introducerer endvidere de studerende til teorier knyttet til forståelsen af byen som netværk og til nyere perspektiver på rum og globalisering. Desuden giver kurset de studerende en indføring i relationen mellem byens rum og lokale fællesskaber og i diskussionerne omkring nutidig stedstilknytning.

Læringsmål

Viden

Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag omkring rummets sociologi.
Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om rum, sted og mobilitet.

Færdigheder

Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske perspektiver på centrale socio-rumlige problemstillin- ger. Relatere, sammenligne og diskutere forskellige ni- veauer af socio-rumlige relationer.

Kompetencer

Kritisk reflektere og vurdere socio-rumlige perspek- tivers rækkevidde og forklaringskraft.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRummets sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet er obligatorisk, og der er krav om tilstedeværelse (min. 80 %) samt aktiv deltagelse i undervisningen. Modulet aflsuttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelRoom Sociology
ModulkodeKABBB20178
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet