Boligforhold, boligmarked og boligpolitik

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Kurset skal give de studerende en indføring i boligmarkedets aktuelle efterspørgselsside og udbudsside i et historisk og europæisk perspektiv. Der vil være et fokus på, hvordan den samfundsøkonomiske udvikling og den førte boligpolitik regulerer befolkningens boligforhold og boligøkonomi og således påvirker borgernes adgang til at få en bolig, boligudgifternes størrelse samt boligens kvalitet. De enkelte boligsektorers rolle i Danmark, samspillet mellem dem og udviklingen i deres rammebetingelser vil blive belyst. Endeligt berører kurset en række konkrete boligrelaterede tematikker såsom regionale og lokale forskelle på boligmarkedet, boligpræferencer, betydningen af stigende mangfoldighed i byer og boligområder, segregation og forskellige former for indsatser for at forbedre boliger og boligområder, samt dynamikkerne i dem, herunder boligsociale helhedsplaner og områdeløft.

Mål
Hensigten er at tilvejebringe en grundig indføring i boligforhold og boligmarked, samt boligpolitik først og fremmest i Danmark, men også i et internationalt perspektiv. Kurset skal kvalificere den studerende til at forstå, hvordan boligmarkedet fungerer og hvilke former for regulering, som påvirker forholdene på de forskellige delmarkeder: hhv. markederne for ejer-, private leje-, almene og andelsboliger. Kurset skal desuden gøre de studerende i stand til at reflektere over og analysere, hvordan delmarkederne fungerer herunder forskelle, ligheder og relationer imellem dem, samt hvorfor boligpolitikken er et konfliktfyldt område. Endeligt sætter kurset de studerende i stand til at diskutere og problematisere en række af de mest aktuelle boligrelaterede tematikker og problematikker.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Indsigt i og overblik over boligforholdene i Danmark i et aktuelt, velfærdspolitisk og historisk perspektiv.
  • Kan fremlægge den boligpolitiske diskurs i Danmark med særlig vægt på de sidste 20 år.
  • Kan beskrive de enkelte ejerformer og redegøre for udfordringer og udviklingspotentialer set i relation til beboersammensætning, lokalisering, boligbehov og boligpolitisk diskurs.

Færdigheder

  • Relatere, sammenligne og diskutere forskellige ejerforhold, udlejningsforhold og interesseorganisationer på boligområdet, samt aktuelle boligrelaterede tematikker.

Kompetencer

  • Kan analysere sammenhænge mellem generel samfundsudvikling og forandringerne på boligmarkedet, herunder boligsociale konsekvenser.
  • Kan tilrettelægge og gennemføre analyser af boligforhold, boligpræferencer og byudvikling til brug for lokale udviklingsstrategier.

Undervisningsform

Kurset afvikles gennem forelæsninger og diskussioner bl.a. med udgangspunkt i hjemmeopgaver og ekskursioner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBoligforhold, boligmarked og boligpolitik
Prøveform
Mundtlig
Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældene karakterskala med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHousing conditions, housing market and housing policy
ModulkodeKABBB20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet