Hverdagsliv og forbrug: Praksisformer, livsstil og identitet

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Inden for en forbrugssociologisk forståelsesramme er forbrug og social differentiering uløseligt sammenvævet. Forbrug kan ses som en markør på social status og identitet, og forbrug har ofte været analyseret i et livsstilsperspektiv, enten forstået inden for et moderne klasseperspektiv eller i et senmoderne perspektiv med mere flydende identitet. Nyere forbrugssociologi inddrager desuden i stigende grad et praksisteoretisk perspektiv til at forstå og analysere det rutiniserede og mindre synlige forbrug, der indgår i hverdagslivets daglige praksisser, og som ikke primært kan tolkes som kommunikative markører på identitet og status. Hverdagslivsperspektivet er dermed væsentligt i forståelsen af boligens brug og betydning og som fysisk ramme om en central del af hverdagslivet. Disse forskellige teoretiske perspektiver vil blive præsenteret i kurset og anskueliggjort i forhold til konkrete analyser af byens og boligens sociale rum.

Mål
Målet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i sammenhænge mellem social differentiering og forbrugsmønstre forstået og analyseret i et hverdagslivsperspektiv. Kurset skal gøre de studerende i stand til at bruge og forstå forskellige teoretiske perspektiver og sammenhænge mellem praksisformer, forbrug og identitet.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og komptencer:

Læringsmål

Viden

  • Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag om hverdagsliv, praksisformer og forbrug.
  • Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om forbrug, hverdagsliv, identitet og praksisformer.

Færdigheder

  • Relatere, sammenligne og diskutere de forskellige teoretiske perspektiver på centrale forbrugssociologiske problemstillinger.
  • Relatere, sammenligne og diskutere hverdagslivs og forbrugsteoretiske perspektiver på by- og boligrelevante problemstillinger.

Kompetencer

  • Kritisk reflektere og vurdere de præsenterede teoriers rækkevidde og forklaringskraft.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger og diskussioner med udgangspunkt i de studerendes oplæg og indgår herudover i feltarbejdet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHverdagsliv og forbrug: Praksisformer, livsstil og identitet
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres gennem skriftlige essays, der udarbejdes individuelt af de studerende løbende gennem semestret. Der bedømmes efter gældene karakterskala med intern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEveryday life and consumption: forms of practice, lifestyle and identity
ModulkodeKABBB201711
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet