Projekt i kulturarvsformidling

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at den studerende har gennemført modul F0: Forprojekt kulturarvsformidling

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan realisere et praktisk projekt i kulturarvsformidling.

Indhold
I dette semester realiseres projektet i kulturarvsformidling, skitseret i modul F0: Forprojekt i kulturarvsformidling. Fokus er på, hvordan projektet konkret skal udformes med baggrund i de foregående modulers teoretiske og metodiske overvejelser. Projektet kan have form af en udstilling, en foredragsrække, digital formidling, en film, én eller flere kronikker el.lign.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden om kulturarvsformidling,
  • igangsætte og realisere et projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme,
  • diskutere, argumentere for og evaluere projektets valg af kommunikationsstrategi,
  • diskutere og argumentere for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold i nutiden,
  • formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget.

Undervisningsform

Projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres og diskuteres på workshops/statusseminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i kulturarvsformidling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig fremlæggelse af kulturarvsformidlingsprojektet. Evalueringen tager udgangspunkt i en dokumentation af projektet og en skriftlig rapport, som blandt andet skal indeholde en redegørelse for de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag kulturarvsformidlingsprojektet, herunder den valgte kommunikationsstrategi. Rapporten
skal endvidere indeholde en kort sammenfatning af den historisk-faglige baggrund i projektet (som er blevet udfoldet i modul F0: Projekt i kulturarvsformidling I i det foregående semester). Hvis projektet er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projekt kan også udarbejdes individuelt med individuel eksamination.

Omfang af den skriftlige rapport: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende. Projektrapporter fra modul F0 vedlægges som bilag.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter for hver studerende mere end en.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i kulturarvsformidlingsprojektet og 2) en eksamination. I den mundtlige præsentation lægges vægt på evne til formidling til én eller flere brugergrupper.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan igangsætte og realisere et teoretisk og metodisk reflekteret projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme.
Den studerende kan diskutere og argumentere for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold i nutiden.
Den studerende kan argumentere for og reflektere over den valgte kommunikationsstrategi samt kritisk diskutere de kommunikationsstrategiske perspektiver, der ligger til grund for projektet.

Den studerende kan kritisk evaluere og vurdere projektets kommunikationsplanlægning og – strategi på baggrund af erfaringer fra projektprocessen.
Den studerende kan formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget, på en klar og præcis måde.

Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan diskutere og reflektere over den kommunikationsstrategi, der er valgt i det praktiske kulturarvsformidlingsprojekt. Den studerende kan diskutere og reflektere over hovedlinjerne i pensum. Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog.

Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende kan realisere et projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme.
Den studerende kan gøre rede for den tolkning af fortiden, der er gjort til genstand for formidling, og for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold i nutiden,
Den studerende kan formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget.

Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan redegøre for den kommunikationsstrategi, der er
valgt i det praktiske kulturarvsformidlingsprojekt. Den studerende kan redegøre for hovedlinjerne i pensum. Den
studerende kan beskrive eget projekt i et forståeligt sprog

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Cultural Heritage
ModulkodeKAAHL20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af relevant kommunikationsteoretisk og museologisk litteratur samt litteratur om tidligere formidlinger af dette eller lignende historiske genstandsfelter (ca. 1.000 sider).