Kandidatspeciale

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan tilrettelægge og gennemføre et selvstændigt videnskabeligt arbejde under anvendelse af relevante teoridannelser og metoder.

Indhold
Kandidatspecialets emne skal ligge i forlængelse af den studerendes kandidatspecialisering. Specialstudiet munder ud i en specialeafhandling, der er et selvstændigt, afrundet arbejde med udgangspunkt i en afgrænset faglig problemstilling. Specialeafhandlingen kan have karakter af selvstændig grundforskning, eller den kan have tyngdepunkt i en selvstændig kritisk behandling af forskningslitteraturen.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført kandidatspecialet:

  • demonstrere viden om specialets emne, baseret på forskning på højeste internationale niveau, 
  • forstå og forholde sig kritisk til denne viden og identificere nye videnskabelige problemstillinger,
  • vurdere og vælge blandt den pågældende specialiserings videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analysemodeller,
  • diskutere egne konklusioners pålidelighed og udsagnskraft, og forholde sig til andres forskningsresultater inden for emnet/problemstillingen,
  • formidle den tilegnede viden på en velstruktureret måde og i et klart og præcist sprog,
  • demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret, til selvstændigt at tilrettelægge og færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme, - selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Specialeafhandlingen skrives under vejledning, men den studerende skal selv tilrettelægge og gennemføre specialestudiet, dvs. selvstændigt vælge emne, problemstilling, analysemodel, kildemateriale mv. og gennemføre analysen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig evaluering med udgangspunkt i den skriftlige afhandling. Hvis afhandlingen er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Afhandlingen kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Specialeafhandlingens omfang: Max. 80 og min. 50 normalsider for en individuel studerende. En afhandling udarbejdet af to eller flere studerende må fylde max. 50 normalsider pr. studerende og skal være på min. 40 normalsider pr. studerende. Et speciale kan dog ikke overskrive en længde på 200 normalsider.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter ved specialeafhandlinger udarbejdet af 1 studerende. Ved specialeafhandlinger udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 45 minutter + 15 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i afhandlingen og 2) en eksamination.

Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige og mundtlige præstation vurderes hver for sig, og der gives en afvejet fælleskarakter.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan demonstrere viden om specialets emne, baseret på forskning på højeste internationale niveau.
Den studerende kan forstå og forholde sig kritisk til denne viden og identificere nye videnskabelige problemstillinger.
Den studerende kan vurdere og vælge blandt den pågældende specialiserings videnskabelige teorier, metoder,
redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analysemodeller.
Den studerende kan diskutere egne konklusioners pålidelighed og udsagnskraft og forholde sig til andres
forskningsresultater inden for emnet/problemstillingen.
Den studerende kan formidle den tilegnede viden på en velstruktureret måde og i et klart og præcist sprog.
Den studerende kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret, til selvstændigt at tilrettelægge og
færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme.
Den studerende kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Den studerende kan demonstrere viden om specialets emne.
Den studerende kan forstå og forholde sig til denne viden og identificere videnskabelige problemstillinger.
Den studerende kan vælge blandt den pågældende specialiserings videnskabelige teorier, metoder, redskaber og
generelle færdigheder, samt opstille analysemodeller.
Den studerende kan gøre rede for andres forskningsresultater inden for emnet/problemstillingen.
Den studerende kan formidle den tilegnede viden.
Den studerende kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret, til at tilrettelægge og færdiggøre et
projekt inden for en given tidsramme.
Den studerende kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAAHL201717
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet