Valgfag

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Se bilaget "Valgfagsmoduler for bachelor- og kandidatuddannelseri psykologi" på hjemmesiden for Studienævnet for Psykologi.

Målet med valgfagene er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Valgfag kan tages på bacheloruddannelsen i psykologi på Aalborg Universitet eller med studienævnets forhåndsgodkendelser på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte valgfag, der udbydes på psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede semesterbeskrivelser for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordninger/semesterbeskrivelser.

Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag - forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS).

 

Læringsmål

Viden

Når et valgfagsmodul på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • relevante begreber og tematikker inden for valgfaget

Færdigheder

Når et valgfagsmodul på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i at

  • beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker inden for valgfaget
  • beskrive og redegøre for relevante metodiske og analyse tilgange i forhold til valgfagets emne
  • reflektere over ovenstående i konkrete afgrænsede sammenhænge og
  • forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

Kompetencer

Når et valgfagsmodul på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til at

  • anvende ovenstående viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge relevante psykologiske problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde.

Undervisningsform

Undervisning og arbejdsform vil variere med valgfagets indhold og fokus.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Prøven kan være en fri hjemmeopgave, en bunden 24 timers eller en bunden 72 timers opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet, eller den kan stilles/udarbejdes fra kursets start.

Dette fremgår af undervisningstilbuddet.

Pensumramme. Valgfag på 5 ECTS er sædvanligvis baseret på et pensum på ca. 500 sider. Afvigelse herfra vil i givet fald fremgå af undervisningstilbuddet.

Sidetal: Afsluttende opgaver kan aflægges i grupper på op til 3 deltagere, med mindre andet
fremgår af undervisningstilbuddet.

Valgfag på 5 ECTS afsluttes sædvanligvis med en opgave på
• max. 7 sider ved 1 studerende
• max.11 sider ved 2 studerende og
• max.14 sider ved 3 studerende.

Afvigelse herfra vil fremgå af undervisningstilbuddet.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule of choice
ModulkodeBAPSY2016VM
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgmodulet er placeret på 4. og 6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet