Musikhistorie og problembaseret læring

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikhistorie og historieteori, introduktion til problembaseret læring og projekt- og gruppearbejde samt et projektarbejde i relation til modulets musik-historiske emner. På baggrund af et musikhistorisk pensum på 600-800 sider samt litteratur inden for PBL forelæses og undervises i:

 • 4-5 udvalgte og relativt bredt repræsentative emner inden for vestlig musikhistorie
 • grundlæggende historiografi
 • problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og -behandling, vejledning og gruppearbejde.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den vestlige musiks historie, herunder principper for afgrænsning i perioder, genre- og stilartsbestemmelse m.v. samt om relevante ekstra-musikalske forhold og implikationer på et grundlæggende niveau
 • videnskabelige problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikhistoriske fremstillinger
 • grundlæggende viden om problembaseret læring
 • grundlæggende viden om metodevalg
 • grundlæggende viden om note-, citations- og kildeteknik, bibliografi og informationssøgning.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at beskrive og diskutere elementer i den vestlige musiks historie i kontekst 
 • at reflektere over historiografiske problemstillinger og implikationer
 • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
 • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
 • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem
 • at anvende et konsekvent note-, citations- og kildeapparat samt opstille en korrekt og systematisk litteraturliste.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at afgrænse og analysere musikhistoriske forhold hensigtsmæssigt 
 • at beskæftige sig kritisk og formidlingsrettet med musikhistoriske spørgsmål
 • at designe og reflektere over problembaserede projektforløb
 • at udforme en skriftlig fremstilling systematisk og stringent både med hensyn til formidling af et videnskabeligt arbejde og dets referencer og kildegrundlag
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorie og problembaseret læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet rapport bestående af et antal pilotprojekter samt en afsluttende refleksionsdel. Pilotprojekterne undersøger og analyserer afgrænsede problemstillinger, fænomener, genrer eller lignende i relation til de musikhistoriske emner, der forelæses indenfor i kursusdelen. Antallet af pilotprojekter, der skal indgå i projektet, svarer til antallet af musikhistoriske emner.
Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projektrapporter.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning. Votering og karaktergivning må højst udgøre 10 minutter og højst 5 minutter ved individuelle eksamener.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Music and PBL
ModulkodeBAMUS20161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet