Introduktion til brug af arkiver og materiel kulturarv samt forskningsøvelse

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give deltagerne redskaber til at fremfinde, vurdere og arbejde med såvel arkivalier/kildemateriale som den materielle kulturarv (både den faste og den flytbare), herunder land- og bymiljø. Deltagerne trænes således i at arbej-de med primært kildemateriale (skriftligt og/eller eksempler på materiel kulturarv og bygningsmiljø).

Modulet skal introducere institutionen arkiv og arkiveringssystemer (bl.a. proveniensprincippet) samt introducere redskaber til at benytte arkiverne (søgedatabaser, registraturer og andre indgange). Der gives eksempler på de mange forskellige typer af informationer, arkiver rummer, og eksempler på, hvordan de kan benyttes i konkrete historiske undersøgelser. Herudover introduceres nogle af de mange digitale og digitaliserede kilder, der er tilgængelige via internettet og der introduceres til metoder til at vurdere disse.

Modulet introducerer desuden idéer om den materielle kulturarv og dens anvendelse (herunder idéer om materiali-tet) og introducerer redskaber til at fremfinde denne (databaser m.v.) Der gives eksempler på forskellige typer af den materielle kulturarv og vises eksempler på, hvordan denne kan benyttes i konkrete undersøgelser. Undervisningen har form af seminarundervisning. Med baggrund i disse introduktioner skal deltagerne derefter finde utrykt skriftligt kildemateriale og/ eller eksempler på materiel kulturarv, som er relevant for belysning af en selvvalgt historisk problem-stilling, og endeligt anvende dette materiale til at analysere og besvare denne problemstilling.

Læringsmål

Viden

  • ud fra viden om forskellige arkivers arbejdsområder og arkiveringsprincipper vha. søgebaser, registraturer og andre hjælpemidler fremfinde relevante arkivalier/kildemateriale og vurdere dette materiale,
  • arbejde med digitale og digitaliserede kilder publiceret på internettet og vurdere dette materiale,
  • ud fra viden om forskellige registreringsprincipper og søgebaser fremfinde til relevant kildemateriale fra den materi-elle kulturarv og vurdere dette materiale,

 

 

Færdigheder

  • anvende primært kildemateriale, enten utrykte skriftlige kilder eller materiel kulturarv, til belysning af en historisk problemstilling,
  • selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og prprimært kildemateriale til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse,
  • sætte den valgte problemstilling ind i en bredere historisk kontekst,

Kompetencer

  • vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag,
  •  formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Seminar og workshops med oplæg fra studerende og underviser(e), hvor praktiske øvelser, casestudier og ekskursio-ner indgår som en central del af undervisningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til brug af arkiver og materiel kulturarv samt forskningsøvelse
Prøveform
Skriftlig
For at kunne gå til eksamen i dette modul skal deltagerne aflevere et tilfredsstillende skriftligt oplæg, som redegør for deres søgestrategi samt giver en oversigt over det fundne materiale. Dette oplæg kan udformes individuelt eller i grupper på op til 4 deltagere. Omfang: Max. 4 normalsider for 1 studerende, 6 sider for 2 studerende, 8 sider for 3 studerende og 10 normalsider for 4 studerende.
De studerende får derefter udleveret en problemformulering, som skal besvares som en individuel,
bunden, skriftlig ugeopgave.
Opgavens omfang: max. 15 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på arkivalsk materiale: Den studerende kan demonstrere forståelse for og diskutere arkivers arbejdsmetoder og arkiveringssystemer og bruge disse aktivt til at fremfinde materiale samt finde relevant materiale på internettet og kritisk vurdere det tilgængeliggjorte materiale.
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på materiel kulturarv: Den studerende kan demonstrere forståelse for og diskutere forskellige former for materiel kulturarv og bygningsmiljø samt demonstrere indsigt i me-toder til at fremfinde disse; den studerende kan også demonstrere forståelse for og diskutere, hvordan den materielle kulturarv kan benyttes i historiske undersøgelser.
For alle studerende: Den studerende kan lave en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet ud fra faglitteraturen og den historiske kontekst. Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur og primære kilder (i form af skriftligt kildemateriale), og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolknin-ger af litteratur og kilder. Den studerende kan relatere begreber og fænomener til hinanden og med udgangspunkt heri vurdere forklaringer på det valgte undersøgelsesspørgsmål. Der konkluderes på grundlag af egne analyser sam-menholdt med den historiske faglitteratur. Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog, og historiefagets konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.
Målopfyldelse til karakteren 02:
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på arkivalsk materiale: Den studerende kan redegøre for arkivers arbejdsmetoder og arkiveringssystemer og bruge disse aktivt til at fremfinde materiale samt finde relevant materiale på internettet.
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på materiel kulturarv: Den studerende kan redegøre for forskellige former for materiel kulturarv og bygningsmiljø samt for metoder til at fremfinde disse; den studerende kan også demonstrere forståelse for, hvordan den materielle kulturarv kan benyttes i historiske undersøgelser.
For alle studerende: Den studerende kan formulere en begrundet problemstilling. Analysen opregner og beskriver forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen. Relevant litteratur og primært kildemateriale er fundet og inddraget i analysen. Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Archives, Material Cultural Heriatage and Research Practice
ModulkodeBAHIS201718
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 400 sider, samt ikke- skriftligt materiale. Hertil kommer den litteratur og de kilder, den studerende anvender i eksamensopgaven, ca. 600 sider. Samlet pensum: Ca. 1000 sider samt ikke-skriftligt materiale.