Temakursus

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan analysere udvalgte samfund og kulturer.

Som ramme om projektet udbydes et seminar, afgrænset geografisk og tematisk, inden for henholdsvis en før-moderne (før ca. 1648) og en moderne periode. Informationssøgning indgår i undervisningen.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og indsigt i udvalgte samfund og kulturer,
  • demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere udvalgte samfund og kulturer

 

 

Færdigheder

  • anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i udvalgte samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden,
  • selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse,
  • vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag,

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form,
  • selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.

Undervisningsform

Seminar med oplæg fra undervisere og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning indenfor seminarets emneområde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTemakursus
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager ud-gangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet ud fra faglitteratu-ren og den historiske kontekst. Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur og evt. kildemateriale er fundet, og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger af litteratur og evt. kilder. Den studerende kan relatere begreber og fænomener til hinanden og med udgangspunkt heri vurdere forklaringer på sam-fundsændringer i perioden.
Der konkluderes på grundlag af egne analyser sammenholdt med den historiske faglitteratur.
Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog, og historiefagets konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.
Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, dvs. udpege de centrale elementer i egen argumentation. Den studerende kan sammenfatte viden om perioden og vurdere forklaringer i litteraturen og eget projekt.
Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog, samt demonstrere evne til at indgå selvstændigt i samarbejde med andre.
Målopfyldelse til karakteren 02:
Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling. Analysen opregner og beskriver forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen. Relevant litteratur og evt. kilde
materiale er fundet og inddraget i analysen. Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.
Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt. Den studerende kan referere pensums præsentation af perioden. Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et for-ståeligt sprog og demonstrere evne til at samarbejde med andre.

Fakta om modulet

Engelsk titelTopic Course
ModulkodeBAHIS201717
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og/eller kilder, i alt ca. 700 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til ca. 800 sider. Samlet pensum: Ca. 1.500 sider. Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.