Bachelorprojekt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan gennemføre en mindre, selvstændig historisk analyse under vejledning.

Som ramme om bachelorprojektet udbydes et seminar, afgrænset geografisk og tematisk, inden for henholdsvis en før-moderne (før ca. 1648) og en moderne periode. Seminaret omfatter såvel teoretiske og metodiske elementer som kronologisk og tematisk specifik viden.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og indsigt i bachelorprojektets emne/problemstilling,
  • demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere emnet/problemstillingen

Færdigheder

 

  • anvende de teoretiske og metodiske færdigheder, der er øvet under studiets tidligere dele, på en afgrænset historisk problemstilling,
  • selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse,
  • vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag,

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form,
  • selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra undervisere og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
25 normalsider for 1 studerende, 40 sider for 2 studerende, 55 sider for 3 studerende og 70 sider for 4 eller 5 stude-rende
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 40 minutter for 1 studerende, 50 minutter for 2 studerende, 60 minutter for 3 studerende, 70 minutter for 4 studerende og 80 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. I den mundtlige præsentation fremlægger den studerende hovedresultaterne af egen analyse, for-holder sig til forskningen om emnet/problemstillingen og relaterer egne undersøgelser hertil. Eksaminationen tager udgangspunkt i det metodiske og teoretiske grundlag for projektet, men inddrager også den realhistoriske kontekst gennem en vurdering af argumentation og dokumentation i relevante faghistoriske fremstillinger.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan vurdere formulering og afgrænsning af projektets problemstilling i forhold til faglitteraturen og den historiske kontekst.
Hvis projektet inddrager kildemateriale, kan den studerende argumentere for valg af kilder og tolke kildematerialet teoretisk og metodisk stringent.
Er projektet baseret på andres fremstillinger, kan den studerende argumentere for valg af faglitteratur og argumente-re for egen tolkning.
Den studerende kan anvende sin realhistoriske viden til at argumentere for og vurdere det metodiske og teoretiske grundlag, herunder det kildegrundlag, andres tolkninger hviler på, og sammenligne med egen tolkning.
Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog, og historiefagets konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.
Den mundtlige præsentation og eksamination
Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, dvs. udpege de centrale elementer i egen argumentati-on.
Den studerende kan sammenfatte viden om emnet/problemstillingen og vurdere fortolkninger i litteraturen og eget projekt.
Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog, samt demonstrere evne til at indgå selvstændigt i samarbejde med andre.
Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende kan formulere og afgrænse en problemstilling.
Hvis projektet inddrager kildemateriale, kan den studerende anvende kilderne til at beskrive og sammenfatte et historisk hændelsesforløb eller et historisk fænomen.
Er analysen baseret på andres fremstillinger, kan den studerende argumentere for valg af faglitteratur og sammenfat-te den viden, andres fremstillinger repræsenterer.
21/31
Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.
Den mundtlige præsentation og eksamination
Den studerende kan redegøre for og sammenfatte eget projekt.
Den studerende kan referere andres fortolkninger af problemstillingen.
Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at samarbejde med andre.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAHIS201714
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter ca. 500 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i bachelorprojektet, svarende til ca. 1.000 sider. Samlet pensum: Ca. 1.500 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.