Bachelorprojekt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til den juridiske terminologi og metode.

Den studerende skal i et skriftligt bachelorprojekt og en mundtlig projekteksamen demonstrere kendskab til og evne til selvstændigt at bruge fagets metoder samt viden og kompetencer inden for det felt, den studerende vælger at belyse.

En række faglige krav til et juridisk bachelorprojektet følger af det valgte områdes fag.

Læringsmål

Viden

 • Selvstændigt at udarbejde en fagligt funderet præsentation af juridisk stof i almindelighed som en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde

Færdigheder

 • Selvstændigt afgrænse, beskrive og analysere et juridisk emne
 • Selvstændigt finde, anvende og prioritere kildemateriale under hensyn til det valgte juridiske stofområdes karakter
 • Selvstændigt udarbejde en fagligt funderet præsentation af juridisk stof, i almindelighed en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde og påtage sig ansvar herfor
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og at kunne finde løsningsmodeller

Kompetencer

 • Afgrænse, strukturere og præsentere et retsområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens terminologi
 • Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk struktureret form og analysere og vurdere værdien af de enkelte kilder samt grundlaget for at drage konklusioner
 • Reflektere over det faglige grundlag for løsninger eller nye løsninger på områdets problemstillinger
 • Selvstændigt formidle faglig viden, herunder vise kompetence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • En vejleder tildeles til hvert projekt. For information om vejledningens omfang, henvises der til Retningslinjerne for Projekter, som er tilgængelig på Moodle

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • At der inden for den angivne tidsfrist afleveres et bachelorprojekt.

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen på baggrund af det samlede afleverede bachelorprojekt (heri indgår skriftlig sproglig fremtræden og resumé selvstændigt i bedømmelsen) og den mundtlige præstation til eksamen.

Den mundtlige eksamen afholdes efter reglerne om gruppeeksamen med individuel karakter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerBachelorprojektet må medbringes til den mundtlige eksamen. Herudover ingen hjælpemidler.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen.

Yderligere informationer

Den studerende skal demonstrere kompetencer på baggrund af viden og færdigheder, der eksamineres ved en projekteksamen. Et juridisk bachelorprojekt er imidlertid ikke et fag, og en række faglige krav til projektet følger af det valgte områdes fag.

Projektomfang:

Max anslag:

 • 2 studerende 96.000 anslag (40 sider)
 • 3 studerende 120.000 anslag (50 sider)

Antal anslag er inkl. mellemrumsanslag. Anslag omfatter al tekst inkl. overskrifter, fodnoter, indholdsfortegnelse og litteraturfortegnelsen (men ikke eventuelle bilag).

Formkrav:

Et bachelorprojekt udarbejdet på dansk skal indeholde et resumé på engelsk på mindst 1 side og højst 2 sider. Hvis projektet er udarbejdet på engelsk, skal resumeet være på dansk.

Der skal være mindst 2 og højst 3 studerende i en projektgruppe om udarbejdelse af det samlede bachelorprojekt, og disse bærer det fulde ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af projektet.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis in Law
ModulkodeBA-EJ-13-18
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet