Projektarbejde med videnskabsteori

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At understøtte det problemorienterede projektarbejde med særligt henblik på at udvikle den studerendes evner til at dokumentere, begrunde og afgrænse en videnskabsteoretisk funderet problemformulering, samt i at kunne gennemføre en samfundsøkonomisk analyse, og herunder forholde sig videnskabsteoretisk til valg af teori, empiri, projektmetode og økonomisk metode.

For at understøtte projektarbejdet introduceres den studerende, i en forelæsningsrække ved projektperiodens begyndelse, til centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger af særlig interesse for det samfundsøkonomiske fagområde. Kurset tilrettelægges i sammenhæng med den viden, den studerende har opnået i forudgående kurser og projektarbejde på 1. – og 2. semester. Videnskabsteorikurset og den nævnte viden udgør den studerendes ballast for projektarbejdet. Projektarbejdet på 2. semester tager udgangspunkt i den studerendes eget emnevalg og problemfelt inden for temaet samfundsøkonomi og videnskabsteori.

Læringsmål

Viden

 • demonstrere kendskab til centrale begreber i videnskabsteori af særlig interesse for samfundsøkonomi
 • reflektere videnskabsteoretisk over en fagøkonomisk problemformulering
 • reflektere over en god problemformulering
 • reflektere videnskabsteoretisk over brug af forskellige problemformuleringstyper 
 • reflektere videnskabsteoretisk over begreberne teori, empiri, metode og analyse
 • Skelne mellem videnskabsteori, projektmetode og økonomisk metode
 • skelne mellem argumenter med forskelligt videnskabsteoretisk grundlag
 • reflektere videnskabsteoretisk over en konklusion
 • forklare, hvordan man i et projektarbejde kan opbygge en sammenhængende argumentation fra problemformulering til konklusion på et konsistent videnskabsteoretisk grundlag

Færdigheder

 • forholde sig videnskabsteoretisk kritisk til brug af økonomisk empiri og teori
 • udarbejde en videnskabsteoretisk funderet økonomisk problemformulering korrekt ud fra et selvvalgt projektemne og problemfelt
 • udarbejde en økonomisk metode korrekt med afsæt i en given problemformulering
 • udarbejde en økonomisk analyse korrekt med afsæt i en given problemformulering og – metode
 • udarbejde en videnskabsteoretisk funderet konklusion korrekt med afsæt i en given økonomisk analyse
 • formidle en videnskabsteoretisk funderet projektrapport

Kompetencer

 • foretage vurderinger og træffe valg vedrørende problemformulering, metode, analyse og konklusion i et samfundsøkonomisk projektarbejde
 • vurdere videnskabsteoretiske problemstillinger i økonomisk analyse
 • argumentere om metodiske -, teoretiske – og empiriske elementer i en økonomisk analyse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde med videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt og med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektarbejde med videnskabsteori eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work with science theory
ModulkodeBAØKO20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet