Masterprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På uddannelsens fjerde semester skriver den studerende et afsluttende masterprojekt om et afgrænset emne, der ligger inden for studieordningens fagområder. Emnet godkendes af uddannelsen på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have viden om:

 • Dybtgående teoretisk viden om fagområdets teorier og metoder

 • Nuanceret forståelse af masterprojektets specifikke problemstilling

 • Forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng

 • Nuanceret forståelse for de praktisk-faglige implikationer, der knytter sig til masterprojektets erkendelsesprodukt.

Færdigheder

Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have færdigheder i:

 • Selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og kritisk behandle viden og metoder inden for uddannelsens område og inden for masterprojektets Særlige område og problemstilling

 • At kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til masterprojektets specifikke genstandsfelt

 • At kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for masterprojektets specifikke område til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have kompetencer til:

 • At kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist

 • Selvstændigt at kunne styre og designe komplekse fremgangsmåder til undersøgelse af den valgte problemstilling

 • Selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelser af den valgte problemstilling

 • Selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet masterprojekt.

Produktkrav/sidetal: Masterprojektet skal være på mindst 25 og må højst være på 50 sider pr. studerende, højst 60 sider ved individuelt udarbejdede masterprojekter.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 35 min. til den første studerende og 25 min. pr. efterfølgende studerende. 45 min. ved individuelle projekter.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMasterprojektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrer, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeMAORC20145
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet