Videnskabsteori og metode

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at give indsigt i og erfaring med forskningsmæssige arbejdsmåder og empiriske metoder i studiet af Organisatorisk Coaching og Læring. Formålet hermed er, at de studerende selv skal kunne designe og forestå empiriske studier, samt forholde sig kritisk og reflekteret til studier og forskningsresultater inden for uddannelsens fagområde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå følgende viden om:

  • Grundlæggende viden om og forståelse af videnskabsteori og metode i relation til uddannelsens fagområde.

  • Indsigt i udvalgte kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og disses anvendelsesmuligheder inden for lærings- og coachingforskning.

  • Viden om og forståelse af problemorienteret projektarbejde som tilgang til studier og forskning

  • Evne til at reflektere over anvendelsen af modulets teorier og metoder i relation til relevante faglige problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå følgende færdigheder i:

  • At kunne udvælge og anvende relevante videnskabelige metoder og redskaber i tilrettelæggelsen af undersøgelser inden for uddannelsens fagområde

  • At håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i organisatoriske kontekster

  • At udfærdige en relevant problemformulering samt anvende en problemorienteret arbejdsform som tilgang til studier og forskning

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå følgende kompetencer til:

  • At igangsætte et videnskabeligt undersøgelsesarbejde af en intervention baseret på principperne bag organisatorisk coaching.

  • At gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder.

  • Kompetencer til at anvende teoretisk baserede løsningsmodeller og interventions-skabeloner i praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og metode
Prøveform
Skriftlig
- Prøven er en individuel skriftlig ugeeksamen, hvor den studerende får udleveret en caseopgave eller en række spørgsmål til besvarelse.

- Sidetal: Det skriftlige bidrag må udgøre mindst 5 og max 7 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOpgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Det skriftlige produkt skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det omfattende modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory-of-Science and Methodology
ModulkodeMAORC20142
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet