Læring og coaching i teori og praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter imod at introducere teorier om læring og coaching samt rammesætte disse begreber i en historisk og kulturel kontekst. Omdrejningspunktet er den klassiske dyadiske hjælperrelation, som der oftest refereres til i coachinglitteraturen. Ud over en teoretisk indsigt vil modulet bibringe den studerende praktiske coachingfærdigheder såvel som kompetence til at analysere hjælpersamtaler. I løbet af semesteret skal den studerende ud over undervisningen gennemføre mindst fire coachingsamtaler, hvoraf mindst en optages på video og bruges ved den afsluttende eksamination.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om:

  • Læring og læreprocesser på individuelt og kollektivt niveau

  • Samtalens kompleksitet og betydning for læring

  • Coaching-fænomenets frembrud i kulturelt, professionshistorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i relation til læring og coaching i organisationskontekster

  • At kunne redegøre for metodiske forskelle og ligheder mellem coaching (idealtypisk betragtet) og andre professionelle hjælpersamtaler

  • At kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

  • At igangsætte et videnskabeligt undersøgelsesarbejde af læring og coaching i teori og praksis

  • At gennemføre valide beskrivelser og analyser af coachingbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder

  • At kunne gennemføre en coachingsamtale i overensstemmelse med grundlæggende professionelle styringsprincipper og kvalitetskriterier

  • At kunne reflektere relevant over samtaleprocessen, herunder egen coachingpraksis, på baggrund af modulets viden og metoder

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og coaching i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i følgende:
- den studerendes fremlæggelse og analyse af en videooptaget coaching-samtale (højst 7
minutter).
- et uddrag af den studerendes logbog, i hvilken der skal redegøre for og reflekteres over
deres oplevelser gennem semesteret. Dette kan både omhandle forhold fra
undervisningen, eller de gennemførte coachingsamtaler.
- et notat, hvori den studerende reflekterer over egen coachingpraksis med brug af
semestrets læringsteoretiske forståelsesramme.

- Sidetal: Logbogsuddraget må udgøre mindst 5 og højest 7 sider. Det faglige notat må udgøre mindst 5 og højest 7 sider.

- Prøvetiden er normeret til 45 minutter.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDet mundtlige bidrag vægtes højest.

Prøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for de opfattende moduler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Coaching in Theory and Practice
ModulkodeMAORC20141
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet