Sociologiske emnespecialiseringer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulerne.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet for modulet er, at den studerende tilegner sig sociologisk forståelse inden for den pågældende specialisering, herunder indsigt i teorier, metoder og det videnskabsteoretiske grundlag. Endvidere er det målet, at den studerende opnår en forståelse af specialiseringens praksisfelt.

Specialiseringerne indeholder en præsentation og diskussion af væsentlige sociologiske teoridannelser og videnskabsteoretiske grundlag. Derudover indføres den studerende i specialiseringens funktionsområde og de metoder og procedurer, som kendetegner specialiseringens emne.

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet opnår:

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet kan:

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet har:

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulerne afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologiske emnespecialiseringer
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet evalueres gennem portfolioopgave ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFor karakteren 12:
Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyl-delse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

For karakteren 02:
Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Specialisations
ModulkodeKASOC20188
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet