Praksisorienteret forløb hos ekstern aktør

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med det praksisorienteret forløb er, at den studerende herigennem opnår en arbejdsmæssig erfaring med løsning og udredning af opgaver af relevans for kriminologer i institutioner og organisationer under forudsætninger, der svarer til fremtidige arbejdsvilkår, og at den studerende gennem sin pro-blemorienterede praktikrapport formår at kombinere teoretiske og metodiske redskaber fra det forudgå-ende studieforløb i forhold til problem- og opgaveløsning i en konkret institutionel og organisatorisk sammenhæng.

I det praksisorienteret forløb indgår den studerende i en konkret institution eller organisation og løser arbejdsopgaver på et akademisk niveau, der har afsæt i kriminologisk relevante problemstillinger, metoder eller teorier og begrebsdannelser. Således indgår den studerende i den praktiske dagligdag på en studierelevant arbejdsplads og anvender i den forbindelse sine kriminologiske kompetencer – teoretisk, metodisk og/eller analytisk – i konkret opgaveløsning. Det kan bl.a. dreje sig om udredning, beskrivelse, kriminalpræventivt arbejde. På denne baggrund udarbejder den studerende en projektrapport med afsæt i arbejdsopgaverne og erfaringerne fra det problemorienterede forløb, der kombineres med relevante teoretiske og metodiske kriminologiske perspektiver.

 

Læringsmål

Viden

 • Videregående viden om og overblik over empiriske og dertil relaterede teoretiske perspektiver på forskellige kriminologiske forskningsområder.

Færdigheder

 • Kunne redegøre for relevante empiriske og teoretiske forhold ved centrale krimino-logiske forskningsområder og praksisfelter.
 • Kunne løse kriminologiske opgaver i praksis i en institution eller organisation under forudsætninger, der svarer til fremtidige arbejdsvilkår.
 • Kunne omsætte teoretiske og metodiske problemstillinger af kriminologisk karakter til praktiske institutionelle eller organisatoriske løsninger.
 • Kunne anvende kvantitative og kvalitative metoder til praktiske analyser inden for det kriminologiske område.
 • Kunne samarbejde i praksis i et team i en organisation.
 • Kunne arbejde med flere opgaver på samme tid, og planlægge opgaveløsninger i et tværfagligt miljø.
 • Kunne skrive en sammenhængende videnskabelig analyse med afsæt i problemstillinger fra praksis.

Kompetencer

 • Kritisk kunne anvende relevante teoretiske og praksisrelaterede perspektiver i for-ståelsen af, hvad kriminalitet er og hvordan kriminalitet udvikler sig.
 • Kunne anvende den i studiet opnåede faglige viden inden for problemløsning, teori, metode og analyse i en praktisk sammenhæng.

Undervisningsform

Det projektorienterede forløb gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver hos den eksterne aktør med faglig vejledning og sparring på den pågældende arbejdsplads – derudover er der indkald på studiestedet, som kan understøtte den faglige forankring af projektrapporten.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning, at de studerende opfylder de generelle adgangskrav til uddannelsen, samt at modulerne Evaluering i teori og kriminologisk praksis og Kriminologien i samfundet er bestået før modulet påbegyndes.

Prøver

Prøvens navnPraksisorienteret forløb hos ekstern aktør
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Det projektorienterede forløb afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport udarbejdet af den studerende, der bedømmes efter gældende karakterskala bestået med intern censur.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelExternal PBL activity
ModulkodeKAKRI20136
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet