Kriminologien i samfundet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give den studerende et indblik i og overblik over centrale forskningsområder inden for kriminologien, samt at give den studerende erfaring med projektarbejde. Den studerende vil gennem kurset stifte bekendtskab med en bred vifte af aktuelle, kriminologiske forskningsspørgsmål. Gennem arbejde med eget projekt, gennem indblik i de medstuderendes arbejder samt gennem besøg ved relevante institutioner, vil den studerende lære at få den teoretiske forståelse til at mødes med og for-ankres i den empiriske virkelighed.

Indhold: Gennem kursets forelæsningsdel vil den studerende få indblik i centrale forskningsområder som retsopfattelse, politiet, fængselsvæsenet, alternative sanktioner, viktimologi, rusmiddelområdet, psykiatrien, børne- og ungeområdet, udsatte boligområder/ghettoisering mv. Gennem kursets projektarbejde vil den studerende få uddybet sine kundskaber inden for et selvvalgt specialiseret område, samtidigt med at vedkommende får erfaring med at løse konkrete opgaver, indhente relevant litteratur, indsamle og analy-sere empiri og skrive en samlet videnskabelig tekst.

 

Læringsmål

Viden

  • Videregående viden om og overblik over empiriske og dertil relaterede teoretiske per-spektiver ved forskellige kriminologiske forsknings- områder.
  • Kunne redegøre for relevante empiriske og teoretiske forhold ved centrale kriminologi-ske forskningsområder og praksisfelter

Færdigheder

  • Kunne anvende forskellige kilder – praktiske som teoretiske – til at opnå viden om et kriminologisk fænomen.
  • Kunne anvende viden om forskellige institutioner og praksisfelter til at foretage krimi-nologiske undersøgelser og analyser.
  • Kunne indsamle og analysere empiri inden for et specifikt kriminologisk forsknings-område.

Kompetencer

  • Kritisk kunne vurdere og analysere et givent kriminologisk fænomen ved hjælp af både empirisk og teoretisk kriminologisk viden.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger, studieture, workshops og vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning, at de studerende opfylder de generelle adgangskrav til uddannelsen, samt at modulerne Straffe- og straffeproces, Kriminologiske teorier og Kriminologiske metoder og samfundskundskab er bestået før modulet påbegyndes.

Prøver

Prøvens navnKriminologien i samfundet
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i projektrapport og kursuspen-sum. Der bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-mende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminology within society
ModulkodeKAKRI20135
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet