Evaluering i teori og kriminologisk praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at give den studerende et overblik over og en dybere forståelse for centrale evalueringsmodeller, deres ligheder og forskelle samt potentielle muligheder og begrænsninger. Målet er således, at den studerende opnår viden om de faglige og metodiske problemstillinger, der knytter sig til at gennemføre og vurdere evalueringer af kriminologiske forhold. Den studerende opnår gennem kurset et kritisk blik på, hvordan anvendelsen af evalueringer har konsekvenser på individ-, organisations- og samfundsniveau.

I kurset gives dels en teoretisk gennemgang af forskellige evalueringsmodeller og dels en introduktion til evaluering som anvendt forskning indenfor kriminologien. Det vil sige forskning, som benytter sig af samfundsvidenskabelige metoder, overholder videnskabelige relevanskriterier og anvendes i prak-sis. Væsentlige omdrejningspunkter er: Evalueringsmodeller og brug af forskningsmetoder i disse samt sam-spillet mellem forskning, styringsprincipper og anvendelse af evalueringer af kriminologiske problemstillinger. Det drejer sig om evalueringsmodeller, der fokuserer på både processer og på effekter, samt på både forebyggelse af kriminalitet og på konsekvenser af kriminalitet. Herunder fokuseres på de metodiske problemer og udfordringer, der knytter sig til at gennemføre en evaluering af en kriminologisk problemstilling ved hjælp af forskellige kvalitative og/eller kvantitative metoder. Desuden vil den studerende opnå en bredt funderet viden om og et kritisk indblik i, hvad evalueringer er, og hvordan evalueringer anvendes i Danmark og internationalt. Denne viden funderes i forskellige typer af empirisk materiale.

 

Læringsmål

Viden

  • Opnå viden indenfor evaluering af det kriminologiske område på et grundlæggende niveau. Herunder viden om de mest anvendte evalueringsmodeller indenfor kriminolo-gi i Danmark og internationalt, deres muligheder og begrænsninger.
  • Kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for evalueringer i et kriminologisk perspektiv.

Færdigheder

  • Kunne gennemføre en mindre evaluering af en kriminologisk problemstilling ud fra en eller flere af de på kurset introducerede evalueringsmodeller og ved hjælp af sam-fundsvidenskabelige metoder.
  • Kunne analysere og sammenkæde anvendelsen af evalueringer med forandringer i samfundets overordnede strukturer.

Kompetencer

  • Kritisk kunne reflektere over problemstillinger, der knytter sig til valg af evalueringsmo-deller og anvendelse og bedømmelse af evalueringer. Herunder konkurrerende per-spektiver, metoder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnEvaluering i teori og kriminologisk praksis
Prøveform
Skriftlig
Kurset eksamineres gennem en individuel portfolioeksamen, hvor den ene del af eksamensopgaven besvares med en skriftlig prøve af 48 timers varighed med udgangspunkt i kursuspensum, og den anden del er en portfolio, der dokumenterer kursets praktiske øvelser. Opgaven bedømmes efter gældende karakterskala og med intern censur.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-mende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation in Theory and Criminological
ModulkodeKAKRI20134
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet