Kriminologiske teorier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet for kurset er at give den studerende viden om diversiteten inden for det kriminologiske teori-felt samt om, hvordan de forskellige perspektiver er indlejret i forskellige historiske, sociale og politiske kontekster. Kurset skal ligeledes give de studerende en forståelse for sammenhængen mellem kriminel adfærd, afvigelse og normbrud og samfundets reaktion herpå. Den studerende sættes på den baggrund i stand til selvstændigt at foretage en kritisk diskussion af forskellige perspektiver på kriminalitet og norm-brud og til at forstå forskelle og ligheder imellem disse.

Kurset giver den studerende et teorihistorisk overblik over kriminologien samt et overblik over de mest centrale teoretiske perspektiver og paradigmer. Alle teoretiske perspektiver gennemgås og diskuteres med henblik på både deres indhold, kontekst og implikationer. Kurset er historisk anlagt i den forstand, at det både rummer centrale klassiske bidrag og nyere teoretiske tilgange. Der fokuseres således på teoretisk udvikling, teoretisk konfrontation og teoretisk integration mellem perspektiverne.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og overblik over forskellige teoretiske perspektiver indenfor det kriminologi-ske felt.
  • Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra centrale teorier på det kriminologiske felt.
  • Forstå og forklare den samfundsmæssige baggrund for opkomsten og udviklingen af kriminologi og kriminologisk teori.

Færdigheder

  • Kunne relatere, sammenligne og diskutere kriminologiske teorier om centrale problem-stillinger i forhold til sammenhængen mellem kriminel adfærd og samfundets reaktion herpå.
  • Kunne anvende kriminologisk teori til forståelsen og belysningen af aktuelle problem-stillinger i relation til kriminalitet.

Kompetencer

  • Kritisk kunne reflektere over og vurdere for- skellige teoretiske perspektivers rækkevid-de og forklaringskraft, når det gælder sammenhængen mellem kriminel adfærd og sam-fundets reaktion herpå samt årsager til kriminalitet.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen udover de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnKriminologiske teorier
Prøveform
Skriftlig
Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave af 7 dages varighed med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-mende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminological theories
ModulkodeKAKRI20132
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet