Kandidatspeciale

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialemodulet har til formål at demonstrere den studerendes evne til selvstændigt at kunne formu-lere og gennemføre et kandidatspeciale over et selvvalgt emne inden for en afgrænset kriminologisk problemstilling. Kandidatspecialet forudsætter således overblik over relevant metode og teori samt evnen til at strukturere og gennemføre et kriminologisk forskningsprojekt under vejledning.

Den studerende gennemfører et selvstændigt forskningsprojekt, hvor der lægges vægt på relevans, teoretisk forankring, metodiske overvejelser og evt. empirisk grundlag. Specialet skal præsenteres overskueligt, logisk og med overholdelse af reglerne for god videnskabelighed. Specialet skal have afsæt i fagets kernefaglighed. Endelig skal specialet demonstrere den studerendes evne til at fremstille og formidle sit arbejde og resultater på forståelig og overskuelig måde.

 

Læringsmål

Viden

 • Kunne erhverve og redegøre for kriminologisk teoretisk og metodisk viden om en af-grænset problemstilling på et højt analytisk niveau.
 • Kunne kontekstualisere denne viden i forhold til tilgrænsende teorier, metoder og problemstillinger.
 • Kunne redegøre for tilvalg og fravalg af teoretisk og metodisk karakter.
 • Konkret og videregående viden om forskningsprocessens enkelte elementer.
 • Viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af en konkret forskningsproces.

Færdigheder

 • Kunne overskue empirisk baserede problemstillinger og relatere disse til relevant meto-disk og teoretisk viden.
 • Kunne selvstændigt planlægge og organisere et mindre forskningsprojekt.
 • Kunne vurdere relevansen af teori og metode i relation til konkrete problemstillinger.
 • Kunne dokumentere kritisk kendskab til argumenter, tolkninger, beskrivelser og data fra relevante videnskabelige kilder i form af nøjagtige kildehenvisninger.

Kompetencer

 • I stand til at tilrettelægge og gennemføre en selvstændig forskningsop-gave inden for et af- grænset emne på baggrund af relevant teori og metode.
 • Dokumentere kompetencer til at anvende fagets videnskabelige teori-er og metoder på et højt analytisk niveau i relation til et afgrænset kriminologisk emne.
 • Kritisk kunne vurdere og reflektere over forskellige metoders anvendelig og relevans.
 • Kritisk kunne vurdere egne konklusioner på baggrund af metode og empirisk grundlag.
 • Kunne vurdere eksisterende teoris relevans og anvendelighed i lyset af egne empiriske studier.
 • Kunne formidle resultaterne af forskningsprojektet til såvel fagfæller som en bredere offentlighed.
 • Demonstrere dybtgående indsigt i og evne til at anvende kriminologiske

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vejledning, der kan være helt eller delvist organiseret som workshops og/eller specialseminarer, hvor den studerendes igangværende arbejde bliver kommenteret af både medstuderende og en anden fagperson end vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Studerende skal have gennemført uddannelsens tre første semestre. Studerende skal formulere et oplæg til specialeprojekt, der skal godkendes af specialekoordinatoren.

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i kandidatspecialet, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.

Det er ikke et krav at redegøre for videnskabsteori i specialet, men det anbefales, når det er relevant og styrker analysen og refleksioner over metodevalget. Længden af specialet og eksamen fremgår af lekti-onskataloget. Interviews, feltnoter, spørgeskemaer, frekvenstabeller, syntakser og andet, der vedrører
dokumentation af det empiriske materiale, som specialet bygger på, uploades sammen med specialet. Interviews skal som en hovedregel være transskriberede, men det kan accepteres, hvis kun dele er transskriberet, og der gives et resumé af resten samt en begrundelse for, hvorfor der ikke foreligger en fuld transskribering.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAKRI201311
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet