Videnskabelig metode og statistik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kan definere begreberne viden, teori, metode og hypotese
 • kan forklare principper for planlægning, dataindsamling og databehandling i kvalitative studier, herunder betydningen af forskningsspørgsmål og valgt teori
 • kan forklare principper fors planlægning, dataindsamling og databehandling i kvantiative studier, herunder betydningen af forskningsspørgsmål, grundlæggende antagelser og dataindsamlingsmetode
 • kan identificere og beskrive forskellige studiedesigns typisk brugt inden for det idræts- og sundhedsvidenskabelige område: surveys, spørgeskema, tværsnitsstudier, kohortestudier, case-controlstudier, randomiserede kontrollerede undersøgelser med og uden cross-over
 • kan definere og forklare basale statistiske begreber til beskrivelse af et datasæt (herunder forskellige datatyper samt parametriske og nonparametriske fordelinger)
 • kan forklare statiske begreber til sammenligning af andele/middelværdier
 • kan beskrive normal og t-fordeling, binomial og chi-kvadratfordeling samt forklare betydningen af sikkerhedsinterval, signifikanstest og p- værdi
 • kan forklare betydningen af prevalens, risiko differens, relativ risiko og oddsratio i idræts- og sundhedsvidenskabelig originallitteratur

Færdigheder

 • kan planlægge og udføre strukturerede litteratursøgninger af videnskabelig originallitteratur
 • kan angive måleskala for et sæt af observationer
 • kunne vælge og anvende forskellige typer af visualisering af data
 • kan definere simple associationsmål samt forklare deres betydning
 • kan redegøre for hypotesetestning og mål for statistisk usikkerhed

Kompetencer

 • kan reflektere over relationen mellem forskningsspørgsmål og valg af forskningstype/ design / metode samt hvordan forskellige forskningsdesign fører til forskellige typer af forskningsresultater
 • kan for et konkret idræts- el. sundhedsvidenskabeligt forskningsspørgsmål og paradigme opstille mulige studiedesigns og argumentere for de valg der er truffet
 • kan diskutere sammenhængen mellem videnskabsteoretisk paradigme, dataindsamlingsmetode og databehandlingsmetode inkl. statistik i konkrete idræts- el. sundhedsvidenskabelige studier

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabelig metode og statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Methods and Statistics
ModulkodeSTIIDR16B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet