Epidemiologi og Statistik I

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Epidemiologiens historie og rolle ift. folkesundhed og folkesundhedsvidenskab
 • Begrebet evidens og evidensbaseret medicin
 • Basale begreber indenfor epidemiologi, herunder kausalitet, association og hypotesetestning 
 • Forskellige forskningstyper og grundlæggende epidemiologiske forskningsdesign og metoder
 • Kriterier som STROBE og CONSORT, der benyttes til at vurdere en artikels videnskabelige kvalitet
 • Basale statistiske begreber til at beskrive et datasæts centrale tendens og variation
 • Simple frekvens- og associationsmål (prævalens, incidens, RR, OR)
 • Grundlæggende begreber til beskrivelse af helbredstilstanden i en population
 • Simple signifikanstest (p-værdi, konfidensinterval)
 • Principper for systematisk søgning i videnskabelige databaser
 • Forholdet mellem forskningsspørgsmål og valg af forskningstype/ design/ metode og hvordan problemstillinger indenfor folkesundhed kan undersøges ved hjælp af forskellige typer af forskningsdesign og – metoder og kombinationer heraf

Færdigheder

 • Kan identificere og redegøre for gængse epidemiologiske forskningsdesigns- og metoder (herunder survey og spørgeskema) samt deres styrker og svagheder
 • Kan angive måleskala for et sæt af observationer
 • Kan definere simple associationsmål samt forklare deres betydning
 • Kan redegøre for hypotesetestning og mål for statistisk usikkerhed
 • Kan gennemføre og dokumentere en systematisk litteratursøgning i PubMed og Cochrane databaserne
 • Kan identificere tilfældige og systematiske fejlkilder i konkrete epidemiologiske undersøgelser

Kompetencer

 • Kan reflektere over relationen mellem forskningsspørgsmål og valg af forskningstype/ design / metode samt hvordan forskellige forskningsdesign fører til forskellige typer af forskningsresultater
 • Kan diskutere fejlkildernes betydning for undersøgelsens validitet og reliabilitet

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning individuelt og i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEpidemiologi og Statistik I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEpidemiology and Statistics I
ModulkodeSTIFSV15SUP1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet