Modul 7: Erhvervsøkonomisk metode

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsøkonomisk metode har som formål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

De centrale temaer er:

 • Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden
 • Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål
 • Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis
 • Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen
 • Kvantitative analysemetoder og teknikker – herunder anvendt statistik
 • Kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper
 • Valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
 • Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
 • Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign 

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om, hvordan teorier, modeller og teknikker fra de øvrige disciplinorienterede fag kan eller bør spille sammen med den valgte metode.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • have opnået en forståelse for de mest udbredte metoder, der kan benyttes ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af data og informationer.
 • kunne udarbejde en klar problemformulering/ synopsis i relation til en given problemstilling, der skal danne grundlag for det afsluttende projekt på HD 1. del.
 • kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst.
 • have opnået metodisk forståelse, i forhold til at kunne søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne identificere og udvikle praksisnære problemstillinger, via systematiske arbejdsmetoder, der afspejler fagområdets praksis.
 • kunne identificere egne muligheder for fortsat faglig udvikling, og de systematiske arbejdsmetoder der tilegnes i faget er forudsætningsskabende for det afsluttende projekt på HD 1. del.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsøkonomisk metode
Prøveform
Skriftlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierI relation til en given problemstilling udarbejder den studerende en klar problemformulering/synopsis

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard 
Tlf.: 9940 8028  
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7: Methodology within business economics
ModulkodeSRA140090D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet