MBA-afhandling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

For at følge modulet forudsættes det, at den studerende har opnået CBA-graden samt bestået enten modulet Emergent Management, uddannelsens specialisering i finansiel virksomhed eller et tilsvarende (i omfang og indhold) modul ved en anden uddannelse/et andet universitet.

Formålet med MBA-afhandlingen er, at den studerende selvstændigt skal kunne tilrettelægge, udføre og kommunikere et videnskabeligt projekt,som demonstrerer overblik over og forståelse for uddannelsens fagelementer og som er rettet mod udvikling af en virkelig virksomhed.

MBA-afhandlingen trækker på de tidligere modulers teori og indeholder udformningen af et større videnskabeligt projekt som afslutning på MBA-uddannelsen.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår fagområderne på MBAuddannelsens begreber, metoder og modeller.
 • Kunne forstå og reflektere over teori, metoder og praktis indenfor MBA-uddannelsens fagområder

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne gennemføre og styre en videnskabelig undersøgelse
 • Kunne anvende teori om økonomi og ledelse i et videnskabeligt projekt på højt niveau
 • Kunne analysere en problemstilling i en virkelig virksomhed med sigte på forretningsudvikling
 • Kunne opstille videnskabeligt baserede forslag til udvikling af en virksomhed
 • Kunne kommunikere resultaterne af analysen i en sammenhængende, videnskabelig rapport
 • Kunne foretage et reflekteret valg og fravalg af metode og teori

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne opstille videnskabeligt baserede løsningsforslag til problemstillingen
 • Kunne kommunikere resultaterne af analysen i en sammenhængende rapport, herunder demonstrere overblik oversemestrets teoretiske og metodiske indhold og på den baggrund er i stand til at foretage kvalificerede og reflekterede valg og fravalg af den tillærte teori og metode i forhold til en identificeret problemstilling i en virksomhed.
 • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelsen af fagområderne, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium.

Undervisningsform

De studerende organiserer selvstændigt arbejdet ved udarbejdelse af projektet. Oplysninger om vejledning m.m. findes på de studerendes Moodlerum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det kræver en betydelig arbejdsindsats at skrive afgangsprojektet og gå op til den endelige eksamen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMBA-afhandling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig pba. projekt
Projektet skal skrives på dansk eller engelsk.

Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper.

MBA-afhandlingen skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet skal være på 1-2 sider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af specialet.

MBA-afhandlingen må have et omfang af maksimalt 60 normalsider ved et individuelt projekt, 75 normalsider ved 2 studerende eller 90 normalsider ved 3 studerende eller flere.

Alle angivelser er eksklusiv bilag. En normalside svarer til 2400 anslag inklusive tegn og mellemrum.

Den mundtlige eksamen har en varighed af 45 minutter ved én studerende, 60 minutter ved to studerende og 75 minutter ved tre studerende eller flere.

Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS12
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format, til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierModulet eksamineres ved en mundtlig prøve med udgangspunkt i MBA-afhandlingen samt et
studenteroplæg.
Der gives karakter efter 7-skalaen, og der medvirker ekstern censur.

Yderligere informationer

Studieleder Lars Krull (ved faglige spørgsmål)
E-mail: krull@business.aau.dk
Tlf: 9940 2705

AC-fuldmægtig Morten Lykke Olesen (ved praktiske spørgsmål)
E-mail: mlo @business.aau.dk
Tlf: 9940 8255

Fakta om modulet

Engelsk titelMBA Thesis
ModulkodeSMS340007C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS12
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet