Ledelsesfagligt Grundforløb - LFG

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Pædagogisk veksles mellem faglige oplæg (forelæsninger) gruppearbejde og –øvelser, arbejde med den individuelle udviklings- og studieplan. Der lægges vægt på en problemorienteret pædagogik, hvor der skal være rig mulighed for at bringe teoretisk faglige elementer i spil i forhold til de studerendes egne konkrete arbejdskontekster og problemer i denne.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- teorier om ledelse generelt og teorier om offentlig ledelse specifikt, samt kendskab til grundlæggende udvikliklingstræk og nuværende kendetegn ved den danske offentlige sektor.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

- at oversætte og drage implikationer af teorier og empirisk viden fra faget i relation til at forstå egen ledelseskontekst og ledelsespraksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at reflektere over ændringer i egen ledelsespraksis og på den baggrund udarbejde en personlig udviklingsplan der inkluderer overvejelser om MPG-forløbet, den personlige udvikling og det at være leder generelt.

Undervisningsform

Modulet er organiseret i tre forskellige seminarer, dækker følgende temaer: 1) Det personlige lederskab i en offentlig kontekst; 2) Fokus på det personlige lederskab; 3) Ledelse og styringsparadigmer i en offentlig kontekst.

På seminarerne vil de studerende ligeledes blive introduceret til og coachet i udarbejdelsen af den individuelle udviklings- og studieplan. De skal desuden forberede og udarbejde en række hjemmeopgaver, som skal bilægges den individuelle udviklings- og studieplan. Disse hjemmeopgaver knytter sig snævert til den faglige undervisning på modulerne.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets er normeret til 5 ECTS. For den enkelte studerende svarer 5 ECTS omtrent til en samlet arbejdsmængde på 140 timer inklusive 3 x 2 dages seminarer, 4 hjemmeopgaver, 1 personlig udviklingsplan og mundtlig eksamen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Den studerende skal have deltaget i undervisningsgange, øvelser og lavet hjemmeopgaver. Den studerende skal på denne baggrund aflevere en individuel udviklings- og studieplan på max 7 sider (bilagt hjemmeopgaver).

Prøver

Prøvens navnLedelsesfagligt grundforløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på maksimalt 7 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve. Der er afsat 20 minutter inklusiv votering til den mundtlige del af prøven. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFormålet med Ledelsesfagligt grundforløb (LFG) er:

1. At give den studerende en grundlæggende introduktion til ledelsesprofessionen generelt, samt til ledelse i en offentlig politisk kontekst specifikt.

2. At forberede den studerende på hele masteruddannelsesforløbet, herunder udarbejdelsen af en kvalificeret individuel udviklings- og studieplan.

Den studerende vurderes således på evnen til at identificere, reflektere over og diagnosticere egen præstation, samt udviklingstiltag, som kan være relevante at iværksætte for at øge kompetencen.

Vurderingskriterierne udmøntes konkret ved at såvel skriftlig personlig udviklingsplan som mundtlig eksamination tager udgangspunkt i formålet med LFG. Har den studerende udarbejdet en gennemtænkt personlig udviklingsplan? Kan den studerende indgå i en fornuftig drøftelse af denne i relation til det MPG uddannelsens videre forløb og i relation til den studerendes personlige udvikling som leder? Kan den studerende på fornuftig vis relatere disse overvejelser til relevante dele af den ledelsesfaglige litteratur, der er gennemgået i faget.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Governance Introductory Course
ModulkodeSMG140002S
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Udbydes hvert efterår.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævnet for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den anvendte litteratur er tekster om generel og offentlig ledelse på dansk og engelsk og har et omfang af 600-900 sider. Den præcise litteratur revideres hvert år fra primo juni til medio august. Nedenfor angives et udpluk af 2017 litteraturen:

•Andersen, L. B., Greve, C., Klausen, K. K., & Torfing, J. (2017). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag (kun dele af bogen er pensum).

•Pollitt, C. (2016). Advanced Introduction to Public Management and Administration. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. (kun dele af bogen er pensum).

•Yukl, G. 2013. Leadership in Organizations. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. (kun dele af bogen er pensum).

Hertil kommer en række artikler, bogkapitler og cases på såvel dansk som engelsk.