Diplomingeniørpraktik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Alle moduler frem til og med 5. semester skal være bestået.
Studienævnet kan efter ansøgning og individuel vurdering dispensere fra forudsætningskravet.
Det anbefales, at den studerende har fulgt ” Introduktion til diplomingeniørpraktik” for at kunne komme i praktik og deltage i evalueringen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel
 • Kunne forstå sammenhængen mellem teori på uddannelsen og praksis

Færdigheder

 • Kunne analysere om professionen har nye faglige behov, der bør/kan varetages af uddannelsen
 • Kunne vurdere om læringsmålene for praktikken er blevet opfyldt

Kompetencer

 • Kunne analysere det faglige, arbejdsmæssige som det sociale udbytte af praktikopholdet
 • Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge

Undervisningsform

Praktikken afvikles i sidste del af 6. semester og første del af 7. semester og følger retningslinjerne angivet i ”Retningslinjer for diplomingeniørpraktik” under School of Engineering and Science. Det konkrete tidspunkt for opstart af praktikken meddeles særskilt. Efter endt praktik udarbejdes en praktikrapport, hvoraf et eksemplar afleveres til virksomheden. Praktikrapporten udarbejdes efter samme retningslinjer som en projektrapport og skal indeholde:

 • Beskrivelse af virksomheden
 • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområder
 • Information om praktikkens relevans for den øvrige uddannelse
 • Information om uddannelsens relevans for praktikken
 • En afdækning af om professionen har nye faglige behov, der bør/kan varetages af ud-dannelsen
 • En vurdering af forhåndsaftalens læringsmål herunder:
  • Oversigt og teknisk gennemgang og beskrivelse af mindst et af de arbejdsområder, den studerende har været involveret i
  • Analyse af praktikopholdets udbytte fagligt, arbejdsmæssigt som socialt

Omfang og forventet arbejdsindsats

Praktikmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Ekstern individuel mundtlig prøve samt evaluering af praktikken i henhold til "Retningslinjer for diplomingeniørpraktik" under School of Engineering and Science.
Evalueringen foretages af den studerendes praktikkoordinator (eksaminator) og den eksterne censor samt om muligt med deltagelse af praktikvejlederen. Selve bedømmelsen foregår dog alene mellem eksaminator og censor.
Grundlaget for eksaminationen er praktikrapporten og dagbogen og afholdes efter reglerne for prøve i projektenheder i henhold til eksamensordningen.
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier)
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelors of Engineering
ModulkodeN-EN-D6-1
ModultypeProjekt
SemesterMaj
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævnet for Energi
InstitutInstitut for Energiteknik
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet