Online ledelse, samarbejde og læring

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagpakken er bygget op af tre temaer, nemlig 1) det intra og inter-organisatoriske, 2) det globale, nationale og lokale, 3) Udfordringer og potentialer i online ledelse, samarbejde og læring.

De to første giver teoretisk indføring i fagpakkens emner. I det tredje tema skal deltagerne anvende teorierne i praksis i forhold til egen organisation eller interesseområde og herunder skabe ny viden inden for det valgte område. Undervisningen vil tage udgangspunkt i ovenstående temaer, og gennemføres som en kombination af online undervisning og seminarer.

Der undervises via blended learning, med primær online tilstedeværelse. Det supplerer og sikrer at fagets faglighed kommer i spil i praksis. Der afholdes 2 seminarer med hver én fysisk tilstedeværelsesdag i Aalborg (hel dag), og 3 online seminarer (halve dage), der typisk placeres på en torsdag. Disse dage

 består af underviser-oplæg kombineret med gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner..

Mellem seminarerne er der online gruppearbejde, vejledning og obligatoriske opgavebesvarelser eller online indlæg, jf. beskrivelsen i eksamensformen.  Det vil således på fagpakken være muligt at fokusere ens studiearbejde, via et problem-baserede lærings (PBL) projekt, som den/de studerende selv definerer og udfolder (oftest gennem egen erhvervspraksis). Den studerende vil dermed kunne zoome specifikt ind på teori-praksis relationen på én eller flere problemstillinger indenfor online ledelse, samarbejde og læring.

Meget litteratur vil være på engelsk.

Læringsmål

Viden

Mange ansatte i IT branchen skal lede samarbejde eller lære online med kolleger på andre lokaliteter, med samarbejdspartnere i andre organisationer, med udenlandske chefer osv. Teknologien har muliggjort online samarbejdsformer, som sparer tid og penge til rejser; men som til gengæld udfordrer på mange andre måder. Med fokus på digitale og distribuerede samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter stiller fagpakken skarpt på, hvordan IT kan understøtte online IT-lederen og online samarbejdet, videndeling og læring mellem IT medarbejdere for at opnå effektiv og værdiskabende processer, ligesom der skabes et rum for at undersøge i teori og praksis, hvad det vil sige at organisere samarbejde og læring online. Der er fokus på it-strategiske og it--organisatoriske opgaver ift. både udvikling, implementering og drift.

Gennem fagpakken skal den studerende opnå viden om teorier, metoder og teknikker indenfor følgende områder:

 • Viden om forskellige teorier om lokale og globale organisationer og kendskab til stakeholder-analyser og virksomhedskultur set i perspektivet af online IT-ledelse, samarbejde og læring.
 • Kendskab til teorier, der beskriver interkulturelle udfordringer, både i relation til multinationale, nationale og lokale relationer.
 • Kendskab til hvordan organisationer kan betragtes fra fire dimensioner, nemlig individ, gruppe, organisation og mellem organisationer, og hvordan disse dimensioner påvirker online-lederen, samarbejdet og læringen.
 • Viden om forskellige teorier om lederskab (og særligt IT-lederskab), samarbejde og læring, og kendskab til, hvordan online ledelse, samarbejde og læring kan forstås ud fra disse teorier med særligt fokus på lederens rolle og udfordringer, fx at skabe tillid online.
 • Viden om sammenhænge mellem teori om ledelse og konkrete udfordringer i online ledelse, herunder kulturelle forskelle, og hvordan relaterer sig til IT-afdelingens udfordringer og muligheder og til samarbejde og læring mellem IT medarbejderne.

 

Den studerende skal desuden kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder og modeller om online ledelse, samarbejde og læring til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger fra praksis. Den studerende skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag.

 

Det forventes, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • Udvikle og afprøve forskellige former for online ledelse, samarbejde og læring med udgangspunkt i modeller og teorier fra feltet, og særligt i relation tilIT-afdelingers drift, implementerings- ogudviklingsopgaver.
 • Forstå eget kulturelle udgangspunkt i mødet med medarbejdere med andre kulturelle udgangspunkter.
 • Facilitere online møder i de fire organisatoriske dimensioner.
 • Analysere og vurdere potentialer og konsekvenser af social software, når den bliver brugt til online ledelse, samarbejde og læring.
 • Lede og kommunikere IT udviklings- og forandringsprocesser der indebærer online ledelse, samarbejde og læring.

Kompetencer

Konkret forventes det, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • Reflektere over og udvikle egen praksis i online ledelse, samarbejde og læring
 • Påtage sig ansvar for at styre udvikling og implementering af online ledelse i egen organisation eller interesseområde, med særlige kompetencer indenfor IT-afdelingens områder af udvikling, implementering og drift.
 • Analysere og håndtere udfordringer i online ledelse i egen organisation eller interesseområde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOnline ledelse, samarbejde og læring
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksamen består af to dele. For det første en tilfredsstillende aktiv tilstedeværelses del, for det andet en mundtlig prøve med ekstern censur på grundlag af skriftligt arbejde. Det er en forudsætning for at aflevere det skriftlige arbejde, at den studerende har deltaget tilfredsstillende i den aktive tilstedeværelses del.

• Tilfredsstillende aktiv tilstedeværelse forstås som den studerendes aktive medvirken i fælles aktiviteterne i undervisningen. . Rammerne for den fælles refleksion defineres af den hovedansvarlige for fagpakken og rammerne for krav til tilfredsstillende aktiv deltagelse gøres tilgængelig mindst 1 måned før studiestart på studiets elæringsplatform (AAU’s moodle). Der vil blive stillet krav om et antal aktiviteter, såsom skriftlige indlæg, et video møde, el lign., og der stilles krav om inddragelse af fagets teorier. Studerende kan aflevere det skriftlige arbejde og gå til den mundtlige prøve med ekstern censur, hvis han/hun har deltaget i minimum 75% af tilstedeværelsesundervisningen.

• En mundtlig prøve med ekstern censur på grundlag af skriftligt arbejde. Prøven foregår som en diskussion mellem de(n) studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det udarbejdede skriftlige arbejde i formen: en projektrapport. Projektrapportens sidetal: pr. studerende mindst 15 sider max 20 sider, ved grupper højst 10 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to personer højst 30 sider, ved tre personer højst 40 sider, osv.). Gruppestørrelsen er 1 til 5 studerende. Prøvetiden er normeret til 30 minutter for den første studerende og 20 min. pr. gruppemedlem derefter (dvs. 30 min. v. solister, 50 min. for to studerende og 70 min. for tre studerende osv.). Der gives en karakter efter 7-trins skalaen.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagpakkens mål med ingen eller få uvæsentlige mangler jf. modulbeskrivelsen læringsmål og forventninger, beskrevet ovenover.

Fakta om modulet

Engelsk titelOnline Leadership, collaboration and learning
ModulkodeMAITOONL1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet