Læring i praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet handler om, hvordan teorier og begreber om læring kan anvendes til at undersøge, analysere og udvikle læring af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Modulet bygger videre på 1. semesters modul Læringsteori. Den centrale aktivitet inden for modulet er gennemførelse og afrapportering af et projektarbejde. Egne eller andres empiriske undersøgelser af læring skal indgå som del af projektarbejdet.

Læringsmål

Viden

  • anvendelse af centrale humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige teorier om læring og læreprocesser i relation til bestemte kontekster.
  • relevante metodologiske overvejelser og diskussioner i forbindelse med undersøgelse og analyse af læring og læreprocesser.
  • læreprocessers kompleksitet og deres sammenhæng med de kontekster, de udspiller sig i.

Færdigheder

  • at udvælge, anvende og kritisk reflektere over læringsteorier og metoder i relation til læringsteoretiske problemstillinger i en bestemt kontekst
  • at kunne arbejde med egne eller andres empiriske undersøgelser af læring
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at designe og gennemføre valide studier af læring og læreprocesser i en bestemt kontekst ved at anvende relevante teorier og forskningsmetoder
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere teoretisk over læring og læreprocesser relateret til bestemte kontekster og i forhold til egen læring
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til læring og læreprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport. I
I rapporten skal som bilag indgå en procesbeskrivelse for den/de studerendes arbejde. Procesbeskrivelsens omfang er højst 2 sider pr. studerende – for grupper højst 5 sider i alt. Endvidere indgår for den enkelte studerende et refleksionsark med teoribaseret analyse og refleksion over egen læring. Refleksionsarkets omfang er min. 1 og max. 2 sider.
Prøvetiden er, hvor intet andet er bestemt normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Sidetal: Projektrapporten skal være på min. 15 og max. 20 sider pr. studerende, højst 25 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning in Practice
ModulkodeMAELF20164
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet