Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen går i dybden med de teoretiske begreber, der er introduceret på 1. og 2. semester og har særligt fokus på koblingen mellem på den ene side samskabelse, brugerdreven innovation, organisatorisk samarbejde (1. semester) og på den anden viden om implementering og evaluering (2 semester). Desuden kobles specialiseringen tættere til de studerendes praksis. Specialiseringen sigter mod, at de studerende tilegner sig relevante teorier og redskaber til at igangsætte, gennemføre, evaluere og justere netværks- og brugerinddragelsesaktiviteter i en konkret helhedsorienteret organisationsudviklingsproces. Formålet er at øge de studerende og dermed deres organisationers kapacitet til - via samskabelse - at opnå højere grad af effekt af den offentlige sektors indsats og effektivitet i levering af indsatsen. Hensigten er, at den studerende med udgangspunkt i en selvvalgt opgave (gerne fra egen praksis) arbejder med at designe og gennemføre en samskabelsesaktivitet og en evaluering af denne.

Læringsmål

Viden

  • netværk, borgere og brugeres rolle og ansvar i en organisatorisk udviklingssammenhæng
  • forskellige tilgange til brugerinddragelse, brugerindflydelse, og brugerdrevet innovation
  • centrale tilgange til implementerings- og evalueringsmodeller
  • organisatoriske platforme for etablering af brugerinvolvering

Færdigheder

  • at designe og igangsætte netværks- borger- og brugerinddragelsesaktiviteter på baggrund af en given situation med udgangspunkt i en give problemløsning
  • at definere relevante platforme og implementeringsstrategier i forhold til deltagelsesorienteret opgaveløsning.
  • at evaluere og justere opgaveløsningen med henblik på udvikling

Kompetencer

  • at fungere som projektleder i forhold til deltagelsesorienteret innovation
  • udvælge og skabe relevante organisatoriske platforme for involvering af brugere, borgere og netværk i opgaveløsningen.
  • at designe, planlægge og gennemføre en proces- og effektevaluering og bidrage med efterfølgende justering af opgaveløsningen

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffentlig kapacitetsopbygning og samskabelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gennem forløbet gennemfører de studerende et netværks/borger/brugerinvolverings- og evalueringsaktivitet i egen praksis med tilknyttet vejledning. Med udgangspunkt i dette arbejde udarbejdes den skriftlige opgave, som har et omfang på 10-12 normalsider. Opgaven er at redegøre for det valgte involverings/evalueringsdesign i forhold til det samarbejde man har igangsat, både i forhold til den organisatoriske platform og i forhold til den kontekst som samskabelsen finder sted. Endvidere er det vigtigt, at de(n) studerende argumenterer for de videnskabsteoretiske tanker og metodemæssige valg, der ligger til grund for opgaven. De(n) studerende skal formidle resultaterne af samskabelsesaktiviteten, implementeringen og evaluering af denne, ligesom det forventes, at de(n) studerende er i stand til kritisk at reflektere over den gennemførte evaluering og præsentere implikationer for justering af den praksis man har igangsat. Endeligt lægges der høj vægt på, at de(n) studerende formår at perspektivere opgavens resultater og implikationer til bredere praksis.
Prøven gennemføres i grupper med op til tre medlemmer, eller individuelt.
Produktkrav/sidetal: Omfanget af den skriftlige opgave er mindst 10 og højst 12 normalsider (15 sider ved 1 studerende). Det skriftlige og det mundtlige produkt vægtes ligeligt.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal samlet demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Capacity Building and Co-Creation
ModulkodeMAELF201618
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet