Læring og terapeutisk procesfacilitering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen har fokus på udvidet teoretisk forståelse vedrørende identifikation og analyse af læringstrin specifikt i terapeutisk procesfacilitering, både hvad angår egen og andres praksis. Der bliver særligt fokuseret på terapeutisk procesfacilitering indenfor transformative og resonante læreprocesser, hvor implicit viden, kropserfaret viden og følelsesmæssig intelligens er inkluderet i den personlige samtale og forståelse af denne, og hvor personlige relationer i kontekst er i fokus.

Der arbejdes eksperimenterende og problemorienteret med en selvvalgt problemstilling i egen praksis.

Læringsmål

Viden

 • Forskellige psykoterapitraditioners tilgange til begreber og forståelser af læreprocesser/-trin i kontaktetablering nonverbalt og gennem personlig samtale i den terapeutiske procesfacilitering.
 • Læringsteoretiske, psykologiske, pædagogiske, sundhedsfaglige, æstetiske og filosofiske videnskabelige traditioner og teorier relevante for bestemte terapeutiske procesfaciliteringsmetoder, der inkluderer implicit og kropserfaret viden samt følelsesmæssig intelligens.
 • Viden om sammenhængen mellem læring i form af terapeutisk procesfacilitering og:
 • Bestemte målgrupper,
 • Terapeutisk kontekst (f.eks. individ-,      gruppe-,       institutionel forankring),
 • Terapeutiske behov,
 • Terapeutens muligheder og begrænsninger,
 • Opnåelse af terapeutiske mål ud fra opstillede succeskriterier samt beskrivelse af læringstrin i terapeutisk procesfacilitering.

Færdigheder

 • At kunne navigere i og reflektere over læreprocesser i terapeutiske procesfaciliteringsmetoder ud fra forskellige terapeutiske og videnskabelige traditioner
 • At kunne integrere etiske refleksioner i arbejdet med terapeutisk procesfacilitering
 • Systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til læreprocesser i terapeutisk procesfacilitering
 • At mestre forskningsmetoder og forskningsredskaber til at dokumentere og effektevaluere forskellige tilgange til terapeutisk procesfacilitering ift. den terapeutiske kontekst

Kompetencer

 • At udforme, implementere og evaluere læreprocesser i form af terapeutiske procesfaciliteringsforløb med anvendelse af relevante interventionsmetoder i forhold til klientens læringsbehov på et forskningsbaseret grundlag
 • At praktisere reflekteret terapeutisk procesfacilitering der matcher det enkelte menneskes særlige læringsbehov under hensyntagen til rollerelationen mellem det terapeutiske samarbejdes parter (klient/terapeut/pårørende/institutioner etc.)
 • Struktureret at kunne formidle og kommunikere med relevante faggrupper og lægfolk om terapeutiske problemstillinger og terapeutisk procesfacilitering som læringsmetode
 • At kunne handle som reflekteret praktiker gennem bevidsthed om transformative og resonante læreprocesser, være i stand til at begrunde egen praksis samt kende egne muligheder og begrænsninger i forbindelse med praksis og opstillede succeskriterier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og terapeutisk procesfacilitering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøvetiden er, hvor intet andet er bestemt normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Produktkrav/sidetal: Omfanget af den skriftlige opgave er mindst 12 og højst 15 sider pr. studerende.
Vægtning: Det skriftlige produkt og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal samlet demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Therapeutic Facilitation of Processes
ModulkodeMAELF201616
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet