Virkelighed og modeller

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet ”Introduktion til teknisk rapportskrivning” eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektopstart finder sted først i oktober og rapportaflevering finder sted inden 3. uge i december hvorefter procesanalyse færdiggøres og afleveres to dage senere.

Projekterne initieres ved et kort projektoplæg, der afholdes af semesterkoordinatoren. Projektoplægget specificerer de faglige krav til projektets indhold og danner basis for en forventningsafstemning omkring projektarbejdet. I tillæg til de faglige krav stilles projektgrupperne og i sidste ende den enkelte studerende overfor en række metode og procesrelaterede læringsmål, der er beskrevet i studieordningen.

Projektarbejdets kerne består af videnstilegnelse og bearbejdning, analyser, eksperimenter og beregninger, strukturering og afrapportering af analyse og løsings arbejdet og dets konklusioner samt af gruppens tilrettelæggelse og styring af projektarbejdet og samarbejdet.

Det faglige indhold i projektet understøttes af undervisning i især Operations Management mens gruppes arbejdsprocesser understøttes af kurset Problembaseret Læring i Videnskab, Teknologi og Samfund.

Alle projektgrupper tilknyttes en faglig vejleder, der stiller sig til rådighed og giver feedback og råd omkring tilrettelæggelse, indhold og præsentation  af projektarbejdet.

Undervejs i semesteret afholdes status seminar med henblik på at få dannet et overblik over projektarbejdets resultater, igangværende arbejde og planer for den resterende projekttid. Dette arrangeres på tværs af projektgrupper(ne) med henblik på at facilitere erfaringsudveksling og italesættelsen af egen praksis

Projektgrupperne stilles et sæt grupperum til rådighed for at skabe fysiske rammer omkring gruppens arbejde. Grupperummene kan anvendes til gruppens daglige projekt og kursusrelaterede arbejde samt til afholdelse af møder med vejledere. Alternativt træffes aftaler med vejlederen om mødeafholdelse på vejleders kontor. I tillæg til projektgruppen kan studerende danne forskellige samarbejdskonstellationer mellem grupper eller mellem individer i forskellige grupper for at få adgang til faglig sparring omkring forskellige dele af semesterets læringsforløb.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse af de anvendte metoder, teorier og/eller modeller.

Færdigheder

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge.
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling.
 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af, i forbindelse med projektarbejdet, indhentet information.
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstilling.
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk som mundtligt.
 • Skal kunne analysere egen læreproces.
 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet
 • Skal kunne vælge og indsamle (kvantitative) data, som kræves for at modellere og/eller analysere driftsystemers processer og eller delsystemer.

Kompetencer

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform.
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen.
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 7 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 10 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 300 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirkelighed og modeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Yderligere informationer

Vejledningen foregår på dansk eller engelsk afhængig af vejleder.

Fakta om modulet

Engelsk titelReality and Models
ModulkodeM-GBE-B1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Oktober
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Industri og Global Forretningsudvikling
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet