Ytringsfrihedens historie i Danmark

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en historisk gennemgang og diskussion af ytringsfrihedens vilkår i Danmark siden 1537. Vægten lægges dels på de skiftende lovgivninger og domme, dels på hvilke personer og synspunkter, der i tidens løb er søgt udgrænset og med hvilke midler, dels på centrale store debatter om ytringsfrihed. Endelig behandles hvordan forskellige genrer (gennem tiderne) på forskellig vis er relateret til diskussionen af ytringsfrihed, og hvordan forskellige medieteknologier giver ytringsheden forskellige vilkår og udfordringer – bl.a. de digitale i en globaliseret tidsalder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • udviklingen i lovgivninger ang. ytringsfrihed - såsom love om blasfemi, magi, majestætsfornærmelse, kætteri, oprør, national sikkerhed, brud på den offentlige orden, krænkelse, forhånelse, etc.

 • centrale domme gennem tiden og hvilke personer, grupper, synspunkter og bevægelser de har intenderet at udgrænse

 • vigtige debatter om ytringsfrihed og centrale positioner og positioner i disse debatter

 • typer af lovgivning og andre former for indskrænkning af ytringsfrihed

 • forskellige genrer og mediers betydning for diskussionen af ytringsfrihed

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at identificere og formulere et problem inden for feltet ytringsfrihed, offentlighed og ytringsfrihedens begrænsninger

 • at analysere forholdet mellem frihed og begrænsninger på et både principielt og historisk informeret grundlag

 • at analysere og forholde sig til ytringsfrihed i forskellige medier og medieplatforme

 • kritisk at vurdere brug og betydning af forskellige argumenter pro et contra ytringsfrihed i forskellige konkrete kontekster i medier, kultur og politik

 • at forbinde forskellige holdninger til ytringsfrihed med forskellige positioner i filosofi og politik

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at deltage på informeret og argumenterende vis i løbende debatter om ytringsfrihed

 • at indsamle og analysere data om historiske og aktuelle sager om ytringsfrihed

 • at forstå den nationale medietekst i et internationalt perspektiv i relation til ytringsfrihed

Eksamen

Prøver

Prøvens navnYtringsfrihedens historie i Danmark
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Free Speech in 59 Denmark
ModulkodeKAVALG201647
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet