Politisk kommunikation og offentlighed

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med politisk kommunikation i moderne demokratier, hvor medieteknologier og journalistiske medier spiller en afgørende rolle for den samfundsmæssige meningsdannelse og kommunikationen mellem politikere og borgere. Modulet beskriver udviklinger i samspillet og forholdet mellem medier og politik som det udspiller sig i forskellige arenaer, og giver indsigt i metoder til at analysere dette. I den forbindelse belyses dels hvordan journalistiske medier og/eller nye medieteknologier sætter rammer og åbner muligheder for den politiske kommunikation, og dels hvordan politiske aktører forsøger at tilpasse sig og udnytte disse vilkår, fx i form af medieovervågning, kampagner og forsøg på dagordenssættelse. Desuden inddrages borgernes perspektiv på medieret og medialiseret politisk kommunikation som både modtagere og deltagere i (nye) medieoffentligheder. Modulet foretager punktnedslag på væsentlige politiske genrer og giver eksempler på anvendelse af nyere humanvidenskabelige metoder til undersøgelse af politisk kommunikation. Endvidere præsenteres og diskuteres forskellige perspektiver på en velfungerende politisk offentlighed. Konteksten er i udgangspunktet dansk, men modulet inddrager også internationale udviklinger.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • teorier om politisk kommunikation og offentlighed

 • medieplatforme, genrer og diskursive eller retoriske udtryksformer af relevans for politisk kommunikation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teorier om politisk kommunikation og offentlighed i dansk og international forskning

 • offentlighed og udviklinger i offentlig meningsdannelse

 • medieplatforme, genrer og diskursive eller retoriske udtryksformer af relevans for politisk kommunikation

 • samspil mellem medier og politik, herunder både journalistiske medier og medieteknologier der anvendes til ’direkte’ kommunikation mellem politikere og borgere.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende relevant viden til at identificere problemstillinger inden for politiske kommunikation og offentlighed og anvende relevante videnskabelige metoder til at analysere disse

 • at anvende og sammenfatte politisk kommunikation fra forskellige aktørers synsvinkel, herunder ikke mindst fra forskellige politiske aktører, medier og borgere

 • at indplacere, beskrive og vurdere betydningen af forskellige genrer, medier og multimodale udtryksformer for politisk kommunikation og offentlig meningsdannelse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at anskue og kritisk vurdere konsekvenser af politisk kommunikation for en demokratisk offentlig samt for de berørte aktører

 • at analysere relevante persuasive og konsensuelle strategier og processer i politisk kommunikation

 • konstruktivt at bidrage til at tilrettelægge og/eller indgå i politisk kommunikation ud fra en kommunikativ synsvinkel.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk kommunikation og offentlighed
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Communication and the Public Sphere
ModulkodeKAVALG201624
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet