Nye Tendenser I – Det Digitale Humaniora og Forskning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes med de forståelses- og metodemæssige udfordringer og muligheder, som den udbredte tilstedeværelse af digitale teknologier manifesterer i forhold til humanistisk forskning og praksis. Modulet tager udgangspunkt i området Digital Humanities på både individ-, gruppe- og samfundsniveau.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • digital humanities – data, viden og humanistisk forskning

 • kvalitative & kvantitative metoder – nye perspektiver

 • quantified self og self-tracking

 • etik i en digital, mobil og forbundet verden

 • embodiment & postphenomenology

 • somaaesthetics

 • homo digitalus – hvad betyder det digitale for det at være menneske.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • nye tendenser indenfor teori- og metodeudviklingen som konsekvens af nye tendenser bibragt af digital teknologi

 • grundlæggende kendskab til udvalgte teorier og metoder som er påvirket af eller har deres afsæt i brugen af digital teknologi

 • de teoretiske og metodiske perspektiver, der definerende karakter for digital humanities

 • forståelse for og kan reflektere over hvorledes digital humanities skabes af teknologiske muligheder, men også selv påvirker udviklingen, mulighederne og rammerne for individ, gruppe og samfund

 • har indsigt i de forskningsmæssige perspektiver og konsekvenser af digital humanities.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende forståelsesrammen digital humanities til at beskrive og afgrænse et problemområde

 • at anvende og sammenfatte en analyse af et problemområde i perspektiv af digital humanities

 • at indplacere en problemstilling i forhold til digital humanities

 • at vurdere og vælge metoder, som tager højde for muligheder og begrænsninger ved digital humanities.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at anskue problemområder kritisk i perspektiv af digital humanities

 • at analysere relvante problemområder ud fra forståelsesrammen digital humanities

 • at styre, igangsætte, tilrettelægge og gennemføre vidensindsamlingsforløb med udgangpunkt i forståelsesrammen digital humanities.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnye tendenser I – Det Digitale Humaniora og Forskning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i modulet, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver og øvelser, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis. Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke- bestået bedømmes opgaven tillige af intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Tendencies I – Digital Humanities and Research
ModulkodeKAVALG201620
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet