Fysisk valgfag – International skatteret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet international skatteret have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  o Grundprincipperne i den internationale skatteret
  o Samspillet mellem intern ret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten.
  o Globalindkomstprincippet og territorialbeskatningsprincippet
  o Subjektiv skattepligt for fysiske personer og selskaber – ubegrænset og begrænset skattepligt. o Fordeling af beskatningsretten mellem domicil- og kildeland
  o Lempelse af international dobbeltbeskatning
  o International skatteflugt og værnsregler
  o Gensidig aftaleprocedure
  o EU-voldgiftskonventionen
  o Forbud mod diskrimination
  o Gensidig bistand i skattesager

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne identificere og prioritere mellem relevante retskilder – herunder redegøre for samspillet mellem intern dansk skatteret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten.

 • kunne redegøre for centrale problemstillinger inden for den internationale skatteret.

 • kunne identificere relevante skattemæssige problemstillinger af international karakter og komme med begrundede løsningsforslag hertil i forbindelse med:
  o danske personer og selskabers etablering og opkøb i udlandet.
  o udenlandske personer og selskabers etablering og opkøb i Danmark. o ind- og udstationering af medarbejdere på tværs af landegrænser.

 • besidde evne til at vurdere, i hvilket omfang et selskabs eller en persons skatteplanlægning er forsvarligt til- rettelagt.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til komplicerede internationale skatteretlige problemstillinger, som kandidaten skal kunne anskue både under inddragelse af national skatteret, EU’s regler af betydning for skatteretten på EU- traktatniveau og EU-direktiv- og konventionsniveau samt fra OECD-niveau i form af dobbeltbeskatningsover- enskomster og modeller og kommentarer hertil, samt fra OECD-guidelines-niveau for så vidt angår spørgs- mål om transfer pricing ved koncerninterne transaktioner på armslængdeniveau.

 • kunne anskue disse problemstillinger fra lovgivningsmagtens niveau, fra EU-niveau og fra virksomheds- og rådgiverniveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til fysiske valgfag og e-valgfag
Prøveform
Mundtlig
Valgfag og e-valgfag til 5 ECTS: 5 ECTS: 20 minutters mundtlig eksamen på grundlag af spørgsmål, der trækkes ved eksamensbordet.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierFor karakteren 12 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område de- monstrere udtømmende opfyldelse af fagets læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler; for karakteren 2 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område demonstrere den minimalt acceptable opfyl- delse af fagets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Elective - International Tax Law
ModulkodeKAREV201810
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Revision
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet