Forskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

forbindelse med modulet udbydes der et kursus. Kurset omfatter undervisning i og eventuelt træning i videregående psykologiske forskningsmetoder, herunder inddragelse af forskningsmetoder, som er knyttet til de strukturerede kandidatforløb.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende have viden om og forståelse af et omfattende metodefelt som eksempelvis

 • Kvalitative forskningsinterviews, herunder transskription, analyse og tolkning
 • Kvalitative forskningsdesign og observationsmetoder
 • Kvalitative deltagerobservationsmetoder
 • Kvalitative arkivstudier, litterære studier m.v.
 • Casestudier
 • Pilotstudier
 • Miksede metode designs
 • Eksperimentelle og kvasieksperimentelle designs
 • Kvantitative observationsstudier og spørgeskemaundersøgelser
 • Deskriptive statistiske databehandlingsmetoder og kvantitative designs
 • Parametrisk og nonparametrisk hypotesetestning
 • Multivariat analyse, ANOVA og regressionsanalyser
 • Partiel korrelation, multipel korrelation, faktoranalyse og introduktion til avancerede statistiske modeldannelsemetoder
 • Økologisk validitet i studier
 • Teorier om videnskabelige metoders begrænsning
 • Forskningsrapportering

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende have færdigheder i

 • At reflektere over og tage kritisk stilling til valg af et omfattende metodefeltAt vurdere implikationer af de anvendte forskningsmetoder
 • At behandle videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til flere af de valgte videregående forskningsmetoder

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende have kompetencer til

 • At erkende og diskutere videnskabelige metoders begrænsninger
 • At operere med anvendelsen af komplekse og omfattende metodefelt
 • At fremstille en nuanceret og dybtgående rapportering af forskningsresultater

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til modulets pensum.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: Højst 5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 80
pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methods: Potentials and Limitations of a Comprehensive Method Field
ModulkodeKAPSY20139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet