Kandidatspeciale

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den/de studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som vælges frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur mv. samt forslag til tidsplan. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • specialets teorier og metoder
 • specialets specifikke emne og problemstilling
 • forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af færdighed i:

 • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område med henblik på specialets særlige område og problemstilling
 • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til specialets specifikke genstandsfelt
 • systematisk og selvstændigt at kunne designe og gennemføre udforskning af den valgte problemstilling
 • at kunne formidle og diskutere forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område og inden for specialets specifikke område med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af kompetence til:

 • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist 
 • selvstændigt at kunne styre og designe løsningsmodeller af videnskabelig karakter til undersøgelse af en kompleks og uforudsigelig problemstilling, som kræver en særlig tilgang
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelse af specialets problemstilling 
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor på grundlag af et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale.

Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle kandidatspecialer. Kandidatspecialet udarbejdes normalt på dansk og skal indeholde et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for kandidatspecialet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende).
Normeret prøvetid: 45 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, 45 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDe skriftlige specialearbejder og den mundtlige prøve skal tilsammen demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAMUS201610
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
10. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet