Synopsismodulet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning, selvstændige studier samt udarbejdelse af en synopsis. Synopsen udarbejdes på baggrund af et modulpensum svarende til min. 800 og maksimum 1000 normalsider, som aftales med en af studienævnet udpeget underviser.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • afgrænsning og definition af synopsens emne og mål
  • det valgte pensum og dets relation og relevans til emnet.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at afgøre og diskutere musikvidenskabelige teorier og metoders relevans i forhold til emnet
  • at afgrænse og tilrettelægge oparbejdelse af empiri
  • at formidle projekter og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at strukturere, bearbejde og præsentere et afgrænset emne eller en udvalgt problemstilling inden for et givet område
  • at evaluere og perspektivere et oplæg med hensyn til emneafgrænsning, metode og disposition.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSynopsismodulet
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Synopsens emne vælges på baggrund af modulpensummet. Den skriftlige del af synopsen skal være på mindst 3 og højst 5 sider ekskl. litteraturliste og omfatte en redegørelse for den valgte problemstilling, baggrunden for valget samt de(n) valgte metodiske og teoretiske
tilgangsvinkel/ler.

Synopsen skal omfatte en annoteret litteratur- og materialeliste med studeret musik, litteratur m.v. svarende til mindst 750 sider. Den mundtlige prøve har form af en fremlæggelse af resultaterne af studierne inden for det af synopsen afgrænsede valg
samt en efterfølgende diskussion heraf mellem den studerende, eksaminator og censor.

Normeret prøvetid: 30 minutter. Den studerendes fremlæggelse må højst vare 10 minutter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelSynopsis Module
ModulkodeKAMUS201370
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet