Musikpædagogisk teori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul og der undervises i:

 • centrale teorier inden for musikpædagogik (herunder fagdidaktisk teori, læringsteori, musik som kunst- og vidensfag)
 • musikpædagogikkens praksisfelter og historie
 • musikpædagogikken sociologi (elevposition, lærerposition, interaktion, lærestof, undervisningssituation, klasserum)
 • relevante videnskabelige begreber i videnskabshistorisk belysning (fagdidaktiske, fænomenologisk/hermeneutiske, socialkonstruktivistiske, kvalitative/kvantitative tilgange til musikpædagogisk forskning)

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • musikundervisnings basale funktioner (kognitive, emotive, kropslige, sociale mv.)
 • aspekter af musikundervisning som institutionelt, kulturelt og historisk fænomen
 • musikpædagogisk forskning, videnskabsteoretiske problemer, tilrettelæggelse af undersøgelser

Færdigheder

Når modulet er afsluttet skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at identificere og formulere et problem inden for musikpædagogikkens/- undervisningens felt, at begrunde metodevalg i undersøgelser inden for feltet, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling
 • at redegøre for grundlæggende aspekter af musik som lærefag

Kompetencer

Når modulet er afsluttet skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at planlægge og udvikle musikundervisningsforløb i fagligt/institutionelle sammenhænge
 • at forholde sig til, identificere og analysere problemer af musikpædagogisk art.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikpædagogisk teori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder
målbeskrivelsen for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål
med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Theory Pedagogy
ModulkodeKAMUS201311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi