Semesterprojekt: Semesterprojekt: Internationalisation and Cross-cultural Management in a Theoretical and Methodological Perspective

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende kan vælge bredt mellem emner og problemområder inden for international virk-somhedsøkonomi med relevans for de problemstillinger, der er gennemgået på modul 1 og 2.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet internationalisering.

• Reflektere over internationalisering på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Anvende internationaliseringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teo-retisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmo-deller.

• Analysere internationaliseringsproblemstillinger, der vedrører virksomhedens medarbejdere og le-delse.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specia-lister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løs-ningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for internationalisering.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professio-nelt ansvar.

• Udarbejde en systematisk litteratursøgning efterfulgt af en syntese og en begrebsramme med rele-vans for den valgte problemstilling.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige og erhvervsrelevante udvikling og specialisering.

Undervisningsform

De studerende skal vælge en international virksomhedsøkonomisk pro-blemstilling i forlængelse af det stof, der er dækket i modul 1 og 2, og efterfølgende løse følgende opgaver: (1) litteratursøgning i relation til den valgte problemstilling og udformning af begrebsramme, (2) præsenta-tion og diskussion af alternative metodologiske tilgange (på basis af viden inden for videnskabsteori og me-todologisk design) og (3) forslag til mulige løsninger af den valgte problemstilling. Semesterprojektet udar-bejdes i grupper og præsenteres i en rapport på maks. 50 sider.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemester project: Semesterprojekt: Internationalisation and Cross-cultural Management in a Theoretical and Methodological Perspective
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
3a) Research Methodology: 5 ECTS

3b) Semesterprojekt: 5 ECTS
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project: Semesterprojekt: Internationalisation and Cross-cultural Management in a Theoretical and Methodological Perspective
ModulkodeKAIVØ20163
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet