Kandidatspeciale

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Målet med modulet er, at den studerende bliver i stand til at anvende sin viden om udvikling og internationale relationer på et specialiseret niveau.

Indhold

Fjerde semester af kandidatuddannelsen anvendes til at skrive speciale, hvor den studerende fordyber sig indgående i en problemstilling, som relaterer sig til udviklingsstudier og internationale relationer.

Koordinator godkender emnet for specialet, og der fastsættes en frist for specialets aflevering. Hvis den studerende har valgt fuld specialisering inden for kinesiske områdestudier, latinamerikanske områdestudier, globale kønsstudier eller globale flygtningestudier, skal specialets emne ligge inden for den valgte specialisering.

 

Læringsmål

Viden

 • har en dybtgående viden om teorier og praksis inden for det valgte spe-cialefelt og kan reflektere herover på et videnskabeligt grundlag
 • er i stand til at identificere, gengive og forklare eksisterende problemstil-linger inden for det i specialet valgte område ud fra forskellige perspekti-ver og teorier

Færdigheder

 • kan forske selvstændigt med brug af fagets teorier og metoder
 • kan kombinere forskellige discipliner og forskningsmetoder relateret til udviklingsstudier og internationale relationer
 • kan applicere teori om det valgte specialeemne på konkrete problemstil-linger/situationer
 • kan analysere på avanceret niveau og er i stand til anlægge forskellige akademiske perspektiver

 • kritisk kan udvælge relevant teori, metode og redskaber til det valgte specialeemne og på videnskabeligt grundlag opstille (nye) løsnings-modeller

 • kan formulere og kommunikere forskellige typer af argumenter relateret til feltet udviklingsstudier og internationale relationer

 • kan formidle og diskutere sin viden om det valgte specialeemne med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • kan arbejde effektivt og struktureret og kombinere forskellige discipliner og forskningsmetoder relateret til udviklingsstudier og internationale relationer
 • kan argumentere på et videnskabeligt grundlag
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for et selvvalgt specialeemne

Undervisningsform

Specialet skrives under vejledning, men den studerende skal selv tilrettelægge sit specialestudium således, at den studerende selv vælger emne/problemstilling og selv finder relevant litteratur og kildemateriale.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Alle forudgående moduler skal være bestået for, at den studerende kan gå til eksamen i kandidatspecialemodulet.

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet afsluttes med en ekstern mundtlig prøve med udgangspunkt i den afleverede skriftlige specialeafhandling, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Prøven har form af en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet specialeafhandling. Specialeafhandlingen skal mindst være på 35 sider og må højst være på 70 sider ved individuelt udarbejdede specialer. Når to studerende udarbejder specialet i fællesskab, skal det mindst være på 50 sider og må højst være på 100 sider. Når tre studerende udarbejder specialet i fællesskab, skal det mindst være på 65 sider og må højst være på 130 sider.
Vægtning: Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse af den mundtlige præstation.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAINF201752
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Internationale Forhold
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet