Kinesiske områdestudier I

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Modulet har til formål at give den studerende indgående kendskab til kinesisk kultur og selvforstå-else samt kendskab til en række teoretiske og metodiske værktøjer, der gør det muligt at arbejde selvstændigt med Kina-relaterede problemstillinger på højeste niveau. Desuden skal modulet give den studerende kompetencer i at analysere, fortolke og perspektivere Kinas politiske, økonomiske og sociale udvikling ud fra et tværvidenskabeligt og komparativt perspektiv.

Indhold

Modulet omfatter temaer inden for:

• kinesisk kulturforståelse, herunder Kinas tidlige og moderne kulturhistorie samt kinesisk kultur-forståelse og identitetshistorie

• Kinas socio-politiske transformation, herunder lange linjer i Kinas politiske og sociale historie samt Kinas samfund under Mao og efter indførelsen af de økonomiske reformer.

Modulet danner grundlag for videre teoretisk og praktisk arbejde med feltet i semestrets projekt-modul.

Læringsmål

Viden

  • besidder viden om teoretiske og metodiske værktøjer inden for feltet kine-siske områdestudier og kan reflektere herover på et videnskabeligt grundlag
  • har indgående kendskab til kinesisk kultur, selvforståelse og omverdens-forståelse
  • besidder grundlæggende viden om og forståelse af temaer inden for feltet kinesiske områdestudier og forskellige tilgange til studiet af disse

Færdigheder

  • kan anvende sin viden inden for modulets fagområder til at udvælge teo-rier, der passer til det analytiske formål og samtidig forholde sig kritisk til disse teorier
  • kan analysere, fortolke og perspektivere Kinas politiske, økonomiske og sociale udvikling ud fra et tværvidenskabeligt og komparativt perspektiv

Kompetencer

  • kan reflektere og argumentere på et videnskabeligt grundlag
  • kan analysere kinesisk politisk kultur og forretningskultur for derved at kunne arbejde i en kinesisk kontekst og interagere socialt med menne-sker i kinesiske institutioner og virksomheder

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger og seminarer eventuelt med øvelser og studenterbidrag.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesiske områdestudier I
Prøveform
Mundtlig
Modulet evalueres ved en intern individuel mundtlig prøve. Prøven har form af en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor om et spørgsmål stillet inden for modulets pensum.
Normeret prøvetid: 20 min. inkl. votering og meddelelse af karakteren.
Forberedelsestid: 20 minutter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i kursuslitteraturen.

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Area Studies I
ModulkodeKAINF201734
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Internationale Forhold
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet