Flerfagligt projekt, der skal inddragen enten 1)politologi, sociologi eller økonomi eller 2)en kombination af historie og sidefag

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og problemstillinger.

Projektet skal være forankret i en historiefaglighed og inddrage enten 1) en eller flere teoretiske diskussioner eller teorier fra politologi, sociologi og/eller økonomi, eller 2) teoretiske diskussioner eller teorier fra sidefaget.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om flerfaglighed som tilgang til projektskrivning,
  • anvende sin historiefaglige viden, både empirisk og teoretisk-metodisk viden, til at udforske og sætte historisk per-spektiv på genstandsfelter og/eller problemstillinger, der arbejdes med i et andet fag,

Færdigheder

  • med udgangspunkt i et andet fags metoder og/eller teorier stille nye spørgsmål til historien,

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Målet er, at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og problemstillinger.

Projektet skal være forankret i en historiefaglighed og inddrage enten 1) en eller flere teoretiske diskussioner eller teorier fra politologi, sociologi og/eller økonomi, eller 2) teoretiske diskussioner eller teorier fra sidefaget.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlerfagligt projekt
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele:
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Projektrapporten indeholder en klart formuleret historiefaglig problemstilling, der analyseres med inddragelse af en-ten 1) politologiske, sociologiske og/eller økonomiske teorier, eller 2) sidefagets teorier og problemstillinger.
Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur fra de inddragne fag er fundet, og den studerende kan på grundlag af faglitteraturen beskrive og analysere den valgte problemstilling samt diskutere betydningen af de anvendte teorier for analysen af den historiske udvikling.
Der argumenteres metodisk-teoretisk for projektets konklusion, og den tilegnede viden er formidlet klart og præcist. Samtidig er historiefagets konventioner overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.
Den mundtlige præsentation og eksamination
Med udgangspunkt i argumenterede valg af teori og metode kan den studerende præsentere projektets konklusion som en tolkning og relatere denne tolkning til den historiske kontekst.
Den studerende kan formidle den tilegnede viden på en klar og præcis måde.
Målopfyldelse til karakteren 02:
Projektrapporten indeholder en historisk problemstilling, der inddrager enten 1) politologiske, sociologiske og/eller økonomiske teorier, eller 2) sidefagets teorier og problemstillinger.
Analysen inddrager den historiske kontekst, relevant faglitteratur fra de inddragne fag er fundet, og den studerende kan på grundlag af faglitteraturen beskrive den valgte problemstilling og redegøre for de inddragne fags metoder og teorier i et historisk perspektiv.
Den tilegnede viden er formidlet under overholdelse af historiefagets konventioner, hvad angår henvisninger i form af noter, litteraturliste mv.
Den mundtlige præsentation og eksamination
Den studerende kan gøre rede for projektets konklusioner og sætte dem ind i en bredere historisk kontekst. Den stu-derende kan formidle den tilegnede viden.

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Project
ModulkodeKAHIS20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet