Projektorienteret studieforløb

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddan-nelsen med praksis i virksomheder og organisationer. Et projektorienteret studieforløb finder sted ved dan-ske eller udenlandske virksomheder, danske institutioner og myndigheder i Danmark eller i udlandet eller udenlandske og internationale organisationer. Studieforløbet skal have et uddannelsessigte, og de arbejds-opgaver, der indgår, skal være af akademisk karakter.

Et projektorienteret studieforløb afsluttes med udarbejdelse af en projektrapport. Projektrapporten tager udgangspunkt i de konkrete opgaver inden for international marketing, som den studerende har været med til at løse i virksomheden eller organisationen. Projektrapporten, der danner udgangspunkt for eksamen, skal dokumentere de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag opgavernes løsning samt vurde-ring og valg mellem alternative løsninger.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.

• Reflektere over problemstillinger inden for international marketing på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Anvende teorier inden for international marketing på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international marketing.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og littera-tursøgning, foretages selvstændigt af den studerende i samarbejde med en udpeget vejleder, som godken-der den endelige problemformulering.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret studieforløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Virksomhedssamarbejde (projektorienteret forløb i virksomhed med afsluttende projekt)
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented course
ModulkodeKAEIM20167A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet