Semesterprojekt: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende kan vælge bredt mellem emner og problemområder relateret til international mar-keting.

Læringsmål

Viden

Modulet vil give den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

• Det overordnede mål med modulet er at give den studerende kendskab til specialiserede emner inden for international marketing.

• Den studerende forventes teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag af disse at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis.

• Den studerende skal endvidere være i stand til at diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evne at relatere modulernes indhold til beslutningsfor-mål i en virksomhed.

• Den studerende skal være i stand til at formulere en marketingproblemstilling med relevans for en international virksomhed.

• Den studerende skal være i stand til at gennemføre en systematisk litteratursøgning, som kan dan-ne ramme for konceptualisering af den identificerede problemstilling.

• Den studerende skal være i stand til at beskrive og diskutere den filosofiske/epistemologiske (vi-denskabsteoretiske) baggrund for de teorier, der er præsenteret i den gennemgåede litteratur.

• Den studerende skal være i stand til at udarbejde en model/strategi for undersøgelse af den identi-ficerede problemstilling.

• Den studerende skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige og erhvervsrelevante udvik-ling og specialisering.

• Den studerende skal være i stand til at udarbejde en forskningsrapport med en tydelig struktur og et tydeligt sprog.

Undervisningsform

De studerende skal vælge en international marketingproblemstilling i forlængelse af det stof, der er dækket i modul 1 og 2, og efterfølgende løse følgende opgaver: (1) litteratur-søgning i relation til den valgte problemstilling og udformning af begrebsramme, (2) præsentation og dis-

6/14

kussion af alternative metodologiske tilgange (på basis af viden inden for videnskabsteori og metodologisk design) og (3) forslag til mulige løsninger af den valgte problemstilling. Semesterprojektet udarbejdes i grupper og præsenteres i en rapport på maks. 50 sider.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
3a) Research Methodology: Særlige spørgsmål i forbindelse med semesterprojekteksamen (5 ECTS).

3b) Semesterprojekt: 5 ECTS
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsæt-ninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective
ModulkodeKAEIM20163
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet