Kandidatspeciale

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som han/hun vælger frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges studienævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur mv. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling

 • fortrolighed med videnskabelige principper

 • detaljeret viden om det valgte emne og om relevant tidligere forskning på området

 • indgående teoretisk og metodisk funderet forståelse af emnet

 • forståelse af det valgte emnes placering og betydning i en bredere danskfaglig og tværfaglig sammenhæng.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til relevant teori og metode

 • problemafgrænsning og til selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til emnerelevante teorier og metoder

 • kritisk og selvstændigt at anvende relevante teorier og metoder inden for et eller flere af fagets hovedområder

 • problemanalyse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at perspektivere kandidatspecialets videnskabelige emneområde

 • at søge, analysere og anvende viden inden for uddannelsens område

 • at fremstille komplekse faglige emner i en velargumenteret og velformuleret form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale.
Sidetal: Kandidatspecialet skal hvad angår sidetal følge de til enhver tid gældende regler ved Det Humanistiske Fakultet.
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af kandidatspecialet.
Normeret prøvetid: 45 min.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKADAN175
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet