Stedets sociologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver de studerende en indføring i forskellige teoretiske perspektiver omkring sammen- hængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning. Der vil således være fokus på et bredt spek- trum af teorier og teoretiske indfaldsvinkler, som er centreret omkring sammenhængen mellem social op- rindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Læringsmål

Viden

Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag om sammenhængen mellem social oprindel- se, mobilitet og stedtilknytning.
Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Færdigheder

Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske per- spektiver på centrale problemstillinger omkring sammenhængen mellem social oprindelse, mobili- tet og stedtilknytning. Relatere, sammenligne og diskutere forskellige ni- veauer af sammenhængen mellem social oprindel- se, mobilitet og stedtilknytning.

Kompetencer

Kritisk reflektere og vurdere forskellige perspekti- vers rækkevidde og forklaringskraft når det gælder sammenhængen mellem social oprindelse, mobili- tet og stedtilknytning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStedets sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Målet med modulet er at give de studerende en videregående indsigt i teorier, der belyser og analyse- rer sammenhængen mellem på den ene side sociale relationer og tilhørsforhold og på den anden side sted- tilknytning og oplevelser af steder. Det er endvidere målet, at de studerende skal sættes i stand til at analy- sere og reflektere over teorier, der kobler social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe place's sociology
ModulkodeKABBB20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet