Stedets sociologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver de studerende en indføring i forskellige teoretiske perspektiver omkring sammen- hængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning. Der vil således være fokus på et bredt spek- trum af teorier og teoretiske indfaldsvinkler, som er centreret omkring sammenhængen mellem social op- rindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Læringsmål

Viden

Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag om sammenhængen mellem social oprindel- se, mobilitet og stedtilknytning.
Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Færdigheder

Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske per- spektiver på centrale problemstillinger omkring sammenhængen mellem social oprindelse, mobili- tet og stedtilknytning. Relatere, sammenligne og diskutere forskellige ni- veauer af sammenhængen mellem social oprindel- se, mobilitet og stedtilknytning.

Kompetencer

Kritisk reflektere og vurdere forskellige perspekti- vers rækkevidde og forklaringskraft når det gælder sammenhængen mellem social oprindelse, mobili- tet og stedtilknytning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStedets sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Målet med modulet er at give de studerende en videregående indsigt i teorier, der belyser og analyse- rer sammenhængen mellem på den ene side sociale relationer og tilhørsforhold og på den anden side sted- tilknytning og oplevelser af steder. Det er endvidere målet, at de studerende skal sættes i stand til at analy- sere og reflektere over teorier, der kobler social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe place's sociology
ModulkodeKABBB20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet