Social differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver de studerende en indføring i forskellige teoretiske perspektiver omkring sammen- hængen mellem byens udvikling, sociale klasser, livsformer og sociale grupper. Der vil også være fokus på forskellige empiriske undersøgelser, hvor der er gjort forsøg på at efterprøve sammenhængene i disse teo- rier og følgelig at informere og videreudvikle disse teorier. Teorier om social mobilitet (stabilitet og vækst) i storbyen vil også høre til de fokusområder, der berøres i dette modul.

Læringsmål

Viden

Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag omkring byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.
Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om klasser, livsformer, sociale grupperinger og mobilitet.

Færdigheder

Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske per- spektiver på centrale problemstillinger omkring sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.

Relatere, sammenligne og diskutere forskellige ni- veauer af sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.

Kompetencer

Kritisk reflektere og vurdere forskellige perspektivers rækkevidde og forklaringskraft når det gælder sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocial differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial differentiation in the city: Lifestyles, classes and lifestyle
ModulkodeKABBB20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet